Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niedobory karnityny i ocena skuteczności doustnej suplementacji karnityną dzieci z zespołem krótkiego jelita

Autor:
Katarzyna Popińska, Małgorzata Łyszkowska, Katarzyna Olszewska, Janusz Książyk, Ewa Pietraszek, Wanda Dębieć
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
37
Strona końcowa:
40
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
karnityna, suplementacja karnityną, zespół krótkiego jelita
Czytaj

Wprowadzenie: Karnityna jest niezbędnym czynnikiem umożliwiającym transport długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do wewnątrz mitochondrium, gdzie przebiega ich utlenianie. Cel pracy: Ocena stężenia karnityny w surowicy krwi dzieci z zespołem krótkiego jelita wymagających częściowego żywienia pozajelitowego i ocena skuteczności suplementacji drogą przewodu pokarmowego. Materiał i metodyka: Badaniami objęto grupę 51 dzieci z zespołem krótkiego jelita w wieku od 1 miesiąca do 19 lat. U dzieci wykonano oznaczenie karnityny wolnej i całkowitej, Pacjenci, u których stwierdzono niedobór karnityny, otrzymywali doustnie karnitynę w dawce 30 mg/kg/dobę przez miesiąc. Analizowano podstawowe badania oceniające czynność wątroby oraz wykładniki gospodarki lipidowej przed i po suplementacji. Wyniki: U 42 dzieci stwierdzono niedobór karnityny w surowicy krwi (karnityna wolna mediana 23 umol/l, karnityna całkowita 34 umol/l). W badaniach po suplementacji doustnej stwierdzono statystycznie znamienny wzrost stężenia karnityny wolnej (mediana 32 umol/l) i całkowitej (42 umol/l; p<0,001). Stwierdzono statystycznie znamienne obniżenie wolnych kwasów tłuszczowych po miesięcznej suplementacji karnityną. Pozostałe badania gospodarki lipidowej i badania oceniające czynność wątroby nie wykazały istotnych statystycznie różnic przed i po suplementacji. U 8 dzieci z rozległą resekcją stężenia karnityny po miesięcznej suplementacji pozostawały nadal poniżej normy. Wnioski: 1. Zespół krótkiego jelita może powodować niedobór karnityny. 2. Suplementacja doustna karnityną pacjentów z zespołem krótkiego jelita jest skuteczna. 3. U dzieci z rozległą resekcją jelita cienkiego obejmującą jelito kręte konieczna może być dożylna suplementacja karnityną.