Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia czynności zwieraczy przełyku jako problem u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym

Autor:
Jarosław Kwiecień, Katarzyna Ziora, Agnieszka Krzywicka, Joanna Oświęcimska, Jolanta Porębska, Krystyna Karczewska, Antoni Dyduch
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
90
Strona końcowa:
93
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
jadłowstręt psychiczny, manometria przełyku, górny zwieracz przełyku, dolny zwieracz przełyku
Czytaj

Wprowadzenie: Pacjentki z jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa - AN) często zgłaszają dysfagię i inne dolegliwości, sugerujące możliwość współwystępowania pierwotnych lub wtórnych zaburzeń motoryki przełyku. Cel pracy: Ocena czynności zwieraczy przełyku u dziewcząt spełniających kryteria rozpoznania AN. Materiał i metodyka: Zbadano 40 dziewcząt w wieku 15,6±1,3 lat (12,6-18,1 lat) z rozpoznanym jadłowstrętem psychicznym. U wszystkich wykonano stacjonarną manometrię przełyku przy użyciu systemu Polygraph (Medtronic) z 4-kanałową sondą przepływową. Wyniki: Najczęstszą nieprawidłowością w badaniu manometrycznym była niepełna relaksacja górnego zwieracza przełyku (upper esophageal sphincter - UES) przy połykaniu płynu. Stwierdzono ją u 16 dzieci (40%). Zaburzenia relaksacji UES wykazywały tendencję do korelacji ze stanem odżywienia pacjentek (body mass inclex- BMI) - im niższe BMI tym częstsze podwyższenie rezydualnego ciśnienia UES, ale w analizie nie uzyskano znamienności statystycznej. 5 pacjentek(12,5%) miało niepełną relaksację dolnego zwieracza przełyku (Iower esophageal sphincter - LES) przy połykaniu, definiowaną jako residual pressure powyżej 7 mmHg. U żadnej pacjentki nie stwierdzono cech achalazji przełyku. Nie wykazano związku stwierdzanych w manometrii przełyku zaburzeń relaksacji LES i/lub UES z aktualnym stanem klinicznym oraz podawanymi w wywiadzie subiektywnymi objawami dysfagii lub gałki. Wnioski: U dziewcząt w ostrej fazie anoreksji można stwierdzić liczne zaburzenia relaksacji zwieraczy przełyku, ale nie wykazują one związku z przebiegiem choroby zasadniczej ani z nasileniem objawów ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego.