Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stężenie neopteryny w surowicy dzieci z przewlekłymi nieswoistymi zapaleniami jelit

Autor:
Katarzyna Plata-Nazar, Grażyna Łuczak, Ewa Kozielska, Anna Delińska-Galińska, Anna Borkowska, Sylwia Zalewska-Jędryczka, Krzysztof Marek, Zbigniew Bohdan, Maria Korzon
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
102
Strona końcowa:
104
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
neopteryna, odporność komórkowa, przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Jednym z wielu wskaźników aktywności układu immunologicznego jest neopteryna (NPT). Podwyższone stężenie NPT obserwujemy w schorzeniach, w których pobudzona zostaje odporność immunologiczna typu komórkowego. Cel pracy: Ocena przydatności klinicznej oznaczania stężenia NPT w surowicy jako parametru monitorującego aktywność procesów immunologicznych u dzieci z przewlekłymi nieswoistymi zapaleniami jelit (n.z.j.). Materiał i metodyka: Materiał stanowili pacjenci z przewlekłymi n.z.j. Grupa ta liczyła 82 dzieci, w tym 34 z chorobą Leśniowskiego-Croh-na (ch. L-C) oraz 48 z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (w.z.j.g.). Grupa kontrolna liczyła 105 dzieci zdrowych. Oznaczenie stężenia NPT w surowicy wykonywano metodą immunoenzymatyczną. Wyniki: U pacjentów z n.z.j. wartości stężenia NPT w surowicy były statystycznie znamiennie wyższe niż w grupie kontrolnej (p<0,01). Podobnie obserwowano różnice statystycznie znamienne wobec grupy kontrolnej (p<0,05) dotyczące częstości występowania wyników dodatnich, tj. przekraczających przyjętą wartość graniczną: 11 nmol/l stężenia NPT w surowicy u dzieci. Obserwowano statystycznie istotną dodatnią korelację wartości stężenia NPT z temperaturą ciała, odczynem Biernackiego (OB), białkiem C-reaktywnym (C-reactive protein - CRP), liczbą leukocytów, ale nie ze stężeniem prokalcytoniny (PCT). U chorych z rozpoznaniem ch. L-C obserwowano wyższe średnie stężenia NPT w surowicy (9,72±6,08 nmol/l), niż we w.z.j.g. (8,76±5,57 nmol/l). Wyższe u dzieci z rozpoznaniem ch. L-C były również wartości maksymalne stężenia NPT, jak również więcej dzieci miało wyniki stężenia NPT przekraczające wartość graniczną 11 nmol/l. Wnioski: Oznaczanie stężenia NPT w surowicy może być przydatne klinicznie jako parametr monitorujący aktywność procesów immunologicznych w przewlekłych n.z.j.