Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stężenie IL-10 i IL-13 u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Autor:
Alicja Żabka, Bogdan Mazur, Krystyna Karczewska, Antoni Dyduch
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
105
Strona końcowa:
107
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenie jelit, interleukina 10, interleukina 13
Czytaj

Wprowadzenie: Interleukina 10 i 13 (IL-10 i IL-13) należą do cytokin immunoregulujących. IL-10 modeluje odpowiedź organizmu na czynniki infekcyjne poprzez hamowanie produkcji prozapalnych cytokin przez monocyty, makrofagi i limfocyty Th1. IL-13 jest określana jako cy-tokina o wielu funkcjach, ważna w patogenezie nieswoistych zapaleń jelit (n.z.j.), zmniejszająca odpowiedź zapalną poprzez obniżenie produkcji cytokin prozapalnych. Materiał i metodyka: Badania objęły grupę w wieku od 7 do 17 lat z rozpoznaniem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (w.z.j.g.) -13 pacjentów i choroby Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) - 7 pacjentów. Badanie przeprowadzono w chwili rozpoznania choroby, w fazie ostrej. Grupę kontrolną stanowiło 10 zdrowych dzieci. Stężenia IL-10 i IL-13 w surowicy krwi obwodowej oznaczano metodą ELISA. Wyniki: średnie stężenie IL-10 wynosiło w grupie z w.z.j.g. 22,O4±13,5O pg/ml (średnia±SD), w grupie z ch. L-C 23,52±18,12 pg/ml, w grupie kontrolnej 15,88±19,11 pg/ml. Stężenia IL-10 zarówno w grupie z w.z.j.g., jak i ch. L-C było wyższe w porównaniu z grupą kontrolną lecz statystycznie nieznamienne. Stężenie IL-13 wynosiło odpowiednio w grupie z w.z.j.g. 19,29±15,05 pg/ml (średnia±SD), w grupie z ch. L-C 57,44±32,17 pg/ml, w grupie kontrolnej 32,67±22,47 pg/ml i nie różniło się statystycznie znamiennie w poszczególnych grupach Stwierdzono istotną statystycznie różnicę w stężeniu IL-13 pomiędzy grupą pacjentów z w.z.j.g. a grupą z ch. L-C. W grupie z ch. L-C stężenie IL-13 było wyższe. Wnioski: W grupie pacjentów z ch. L-C stwierdzono istotne statystycznie wyższe stężenie IL-13 w surowicy krwi obwodowej niż w grupie pacjentów z w.z.j.g. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w stężeniu IL-10 w surowicy krwi obwodowej pomiędzy grupami chorych z n.z.j. i grupą dzieci zdrowych.