Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Retrospektywna ocena kryteriów kwalifikacji oraz skuteczności leczenia azatiopryną u dzieci z wrzód ziejącym zapaleniem jelita grubego - doświadczenie ośrodka

Autor:
Jarosław Kierkuś, Michał Szczepański, Maciej Dądalski, Diana Kamińska, Magdalena Łukaszewska, Piotr Socha, Józef Ryżko, Jerzy Socha
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
108
Strona końcowa:
110
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenie jelit, azatiopryną, dzieci
Czytaj

Cel pracy: Ocena kryteriów kwalifikacji i wyników leczenia azatiopryną (AZA) dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (w.z.j.g.). Materiał i metodyka: Materiał obejmował 25 pacjentów - 14 dziewczynek i 11chłopców w wieku od 1 roku do 17 lat, hospitalizowanych w ostatnich latach z powodu w.z.j.g. w Klinice Castroenterologii, Hepatologii i Immunologii IP CZD, u których zastosowano leczenie azatiopryną z powodu nieskuteczności dotychczasowego leczenia steroidami i lekami przeciwzapalnymi. W momencie podjęcia decyzji o leczeniu AZA 10 pacjentów (40%) otrzymywało prednizon i sulfasalazynę, 4 pacjentów (16%) prednizon i mesalazynę, 5 (20%) tylko sulfasa-lazynę. Nieskuteczność wcześniejszego leczenia wynikała z braku poprawy klinicznej (n=25, 100%), endoskopowej (n=9, 36%) i histopatologicznej (n=5, 20%). Leczenie to włączono u 8 pacjentów (32%) w czasie pierwszego zaostrzenia, u pozostałych w czasie drugiego lub kolejnych zaostrzeń. Wyniki: Poprawę kliniczną, endoskopową i histopatologiczną uzyskano u 20 pacjentów (80%). U 7 chorych (28%) kolejne zaostrzenie wystąpiło przed upływem 6 miesięcy od włączenia azatiopryny. U 2 dzieci (5%) konieczne było przerwanie leczenia z powodu małopłytko-wości, u 1 dziecka (2,5%) z powodu ostrego zapalenia trzustki. U pozostałych dzieci (n=22,88%) nie obserwowano powikłań leczenia AZA. Nie obserwowano zwiększonej skłonności do infekcji u dzieci leczonych AZA. U 10 (40%) dzieci konieczne było włączenie do leczenia cy-klosporyny z powodu zaostrzenia choroby, u 4 z nich (16%) konieczne było leczenie operacyjne. 7 pacjentów (28%) kontynuuje leczenie AZA do dnia dzisiejszego. Wnioski: U badanych dzieci wskazaniem do leczenia AZA była steroidooporność lub steroidozależność, względnie nasilone zmiany en-doskopowe. AZA jest w miarę bezpiecznym i dobrze tolerowanym lekiem drugiego rzutu w terapii w.z.j.g. u dzieci.