Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aspekty psychosomatyczne dyspepsji czynnościowej u młodzieży w wieku szkolnym. Studium wpływu neurotyczności na doznawane objawy somatyczne i odpowiedź na standardowe leczenie symptomów choroby

Autor:
Igor Radziewicz-Winnicki, Sabina Więcek, Halina Woś, Magdalena Janowska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
115
Strona końcowa:
121
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
dyspepsja czynnościowa, lęk, neurotyczność, psychosomatyka, czynnościowy ból brzucha
Czytaj

Wprowadzenie: Dyspepsja czynnościowa (functional dyspepsia - FD) jest najczęstszą postacią czynnościowych bólów brzucha. W etiologii, obok czynników organicznych, podkreśla się rolę zmiennych patopsychologicznych. Niewiele jest danych na temat udziału zaburzeń emocjonalnych w powstawaniu i przebiegu klinicznym objawów FD. Cel pracy: 1. Ocena poziomu neurotyczności u dzieci z dyspepsja czynnościową. 2. Ocena korelacji pomiędzy zmiennymi psychometrycznymi a intensywnością dolegliwości. 3. Określenie różnic neurotyczności w podgrupach FD. 4. Ocena wpływu zmiennych psychometrycznych na przebieg ustępowania dolegliwości podczas standardowej farmakoterapii. Materiał i metodyka: U 66 dzieci (11-18 lat) rozpoznano FD w oparciu o Kryteria Rzymskie II. Grupa kontrolna złożona była z 86 dzieci, negujących obecność bólów brzucha. Eksplorowano: 1) neurotyczność za pomocą testu 'Jaki Jesteś' M. Choynowskiego i E. Skrzypek; 2) intensywność bólu skalą obrazkowo-numeryczną; 3 nasilenie dziewięciu innych symptomów dyspeptycznych za pomocą autorskiego wizualno-analogowego Kwestionariusza Objawów Podmiotowych (KOP). Po 8 tygodniach od włączenia standardowego leczenia farmakologicznego pacjenci z grupy badanej wypełnili ponownie kwestionariusze 2 i 3. Wyniki: Stwierdzono wyższe nasilenie neurotyczności pośród dziewcząt z grupy FD (p<0,001; 41,9% uzyskało wynik diagnostyczny vs 8,2% w grupie kontrolnej). Wyniki uzyskane przez chłopców nie były znamienne. W skali Kłamstwo chłopcy z FD uzyskiwali wyraźnie najwyższe wyniki (p<0,001; 39,2% uzyskało wynik diagnostyczny w tej skali vs3% w grupie kontrolnej). Obecność objawów dysmotorycznych kojarzy się z podwyższonymi wynikami neurotyczności (u połowy dzieci z FD typu motorycznego stwierdzono neurotyczność), natomiast obecność objawów bólowych u chłopców kojarzy się z wysoką punktacją w skali kłamstwa (blisko połowa badanych z FD typu wrzodowego osiąga wynik diagnostyczny). Większość badanych symptomów (dziewczęta) oraz objawy dysmotoryczne (chłopcy) koreluje pozytywnie z neurotycznością. Wiąże się ona z narastaniem zgagi w trakcie leczenia, ponadto u neurotycznych chłopców wykazano narastanie objawów dysmotorycznych. Wnioski: 1. Dzieci z FD cechuje podwyższony lęk mierzony za pomocą modelu neurotyczności, przy czym bezpośrednie podwyższenie tego para metru dotyczy głównie osób płci żeńskiej. U chłopców o podwyższonej neurotyczności można wnioskować pośrednio na podstawie wysokich wyników w Skali Kłamstwa. 2. Wysokie wyniki w skali neurotyczności wiążą się z większą ilością dolegliwości dysmotorycznych. Szczególnie wysokie nasilenie zaprzeczenia dotyczy badanych płci męskiej z FD typu wrzodowego. 3. Wysokie wyniki neurotyczności u pacjentów z FD wiążą się z utrzymywaniem się niektórych dolegliwości somatycznych mimo stosowanego leczenia farmakologicznego. 4. Wskazane jest podjęcie walidacji oceny neurotyczności jako parametru ułatwiającego nieinwazyjne różnicowanie FD od organicznych przyczyn bólu brzucha.