Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stanu odżywienia dzieci w wieku wczesnoszkolnym z regionu Podlasia

Autor:
Irena Białokoz-Kalinowska, Paweł Abramowicz, Jerzy Konstantynowicz, Janina Piotrowska-Jastrzębska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
2
Strona początkowa:
127
Strona końcowa:
129
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
stan odżywienia, nadwaga, otyłość, niedożywienie
Czytaj

Wprowadzenie: Podstawowym warunkiem rozwoju dzieci jest prawidłowy stan odżywienia. Nadwaga i otyłość, jak i niedożywienie, niosą ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Cel pracy: Ocena stanu odżywienia dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Materiał i metodyka: Badaniami w 2006 r. objęto 1304 dzieci (604 dziewcząt, 700 chłopców) w wieku 7-10 lat z wybranych losowo 13 szkół Białegostoku. Stan odżywienia oceniono na podstawie siatek centylowych dla BMI (ang. body mass inclex). Otyłość stwierdzano przy wartościach BMI powyżej 97 centyla, nadwagę pomiędzy 90 a 97 centylem, zaś niedożywienie poniżej 3 centyla na siatkach dla BMI IMiD. Analizy składu ciała dokonano przy zastosowaniu analizatora tkanki tłuszczowej TANITA-300. Wyniki: Prawidłowy stan odżywienia wykazywało 80,5% badanych (1051 dzieci). Otyłość stwierdzono u 5,4% (71), nadwagę u 11,3% (148), niedożywienie w 2,61% (34). Nadwaga występowała równie często u dziewcząt i chłopców - 11,2% i 11,4%, otyłość częściej u chłopców 6,3 vs 4,3, zaś stany niedożywienia znamiennie częściej u dziewcząt 3,3% w porównaniu do 2% badanych chłopców. Wnioski: W badanej populacji nadwaga i otyłość występowała znamiennie częściej niż stany niedożywienia. Fakt ten wskazuje na pilną potrzebę wprowadzenia edukacji żywieniowej już w pierwszych latach nauczania początkowego, aby zahamować niekorzystną tendencję narastania otyłości w tej populacji.