Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Polimorfizm -455G/A fibrynogenu jako czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca

Autor:
Krzysztof Chiżyński, Tadeusz Pietrucha
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
176
Strona końcowa:
182
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba niedokrwienna serca, fibrynogen, polimorfizm -455G/Afibrynogenu
Czytaj

Wprowadzenie: Fibrynogen jest znanym czynnikiem ryzyka wieńcowego. Stężenie fibrynogenu zależy zarówno od czynników środowiskowych, jak i polimorfizm ów genetycznych. Najczęściej analizowanym, związanym z chorobą niedokrwienną serca (ChNS) polimorfizmem fibrynogenu, jest polimorfizm -455G/A. Cel pracy: Analiza częstości występowania różnych wariantów polimorficznych polimorfizmu -455G/A u pacjentów z ChNS w populacji polskiej. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 314 pacjentów w wieku od 33 do 84 lat (śr. 54 lata) z ChNS potwierdzoną w koronarografii. Grupę kontrolną stanowiło 41 pacjentów w wieku od 26 do 74 lat (śr. 52 lata), u których w koronarografii stwierdzono prawidłowy obraz tętnic wieńcowych. W obu grupach oznaczano polimorfizm -455G/A fibrynogenu metodą PCR (ang. polymerase chain reaction). Do analizy statystycznej różnic częstości występowania genotypów i wariantów allelicznych pomiędzy grupami stosowano test cni2 z poprawką Yates'a. Wyniki: W grupie pacjentów z ChNS najczęściej występującym genotypem był genotyp G/A (48,7%). Częstość występowania homozygotycznego genotypu G/G wynosiła 42,4% a homozygotycznego genotypu A/A 8,9%. W grupie kontrolnej najczęściej wykrywanym genotypem był genotyp G/G (56,1%). Genotyp G/A stwierdzono u 41,5% pacjentów, zaś genotyp A/A występował tylko u 1 chorego (2,4%). Grupa badana i kontrolna nie różniły się częstością występowania genotypów z allelem A (A/A+G/A), jak i częstością występowania alleli A. Ponieważ uważa się, że znaczenie czynników genetycznych jako czynników ryzyka maleje z wiekiem, w badaniach własnych przeprowadzono dodatkową analizę rozkładu genotypów i alleli polimorfizmu -455G/A fibrynogenu u chorych <65 i >65 roku życia. U chorych <65 lat szansa wystąpienia ChNS u nosicieli genotypów z allelem A (A/A+G/A) była ponad 2-krotnie większa w stosunku do nosicieli genotypów bez allelu A (A-) (0R=2,l), a u nosicieli alleli A prawie 2-krotnie większa (0R=l,85). Natomiast u chorych >65 lat nosicielstwo genotypu z allelem A lub allelu A polimorfizmu -455G/A fibrynogenu nie zwiększało ryzyka ChNS. Wnioski: Polimorfizm -455G/A fibrynogenu wydaje się być związany z ChNS tylko pacjentów młodszych niż 65 lat. Wraz z wiekiem znaczenie polimorfizmu -455G/A fibrynogenu zmniejsza się, na co wpływ może mieć profil współistniejących czynników ryzyka wieńcowego.