Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena przydatności 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego w diagnostyce nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży po operacyjnej korekcji zwężenia cieśni aorty

Autor:
Tomasz Floriańczyk, Bożena Werner
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
183
Strona końcowa:
187
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zwężenie cieśni aorty, nadciśnienie tętnicze, ABPM, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Nadciśnienie tętnicze (NT) jest typowym objawem klinicznym zwężenia cieśni aorty, które może utrzymywać się w okresie pooperacyjnym pomimo dobrego wyniku operacyjnej korekcji wady. Cel pracy: Analiza występowania NT u dzieci po operacyjnym usunięciu zwężenia cieśni aorty na podstawie standardowego pomiaru i 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ambulatory blood pressure mionitoring - ABPM). Materiał i metodyka: Grupę badaną stanowiło 32 dzieci po skutecznym leczeniu operacyjnym zwężenia cieśni aorty a grupę kontrolną 34 zdrowych dzieci. U wszystkich dzieci z grupy badanej i kontrolnej przeprowadzono standardowy pomiar ciśnienia tętniczego oraz ABPM. Wyniki: ?rednie wartości ciśnienia skurczowego w standardowym pomiarze ciśnienia i średnie dobowe wartości ciśnienia skurczowego w badaniu ABPM uzyskane u dzieci z grupy badanej były statystycznie istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej, odpowiednio: 112,4±12,9 mmHg vs 103,7±10,6 mmHg; p<0,01 i 121,2±8,9 mmHgvs 114,3±9 mmHg; p<0,001. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w zakresie wartości ciśnienia rozkurczowego pomiędzy grupą badaną i kontrolną. Na podstawie standardowego pomiaru ciśnienia tętniczego w grupie badanej nadciśnienie skurczowe stwierdzono u 8 dzieci (25%), stan przednadciśnieniowy w zakresie ciśnienia skurczowego u 1 (3,1%), u pozostałych 23 (71,9%) prawidłowe ciśnienie tętnicze. Częstość występowania NT w badanej grupie była istotnie wyższa niż w grupie kontrolnej (p<0,01). W badaniu ABPM nadciśnienie skurczowe rozpoznano u 5 dzieci (15,6%), nadciśnienie tętnicze u 1 (3,1%), u pozostałych 26 (81,3%) stwierdzono prawidłowe ciśnienie tętnicze. Częstość występowania NT w grupie badanej była istotnie wyższa niż u dzieci zdrowych (p<0,01). Spośród 8 dzieci, u których w standardowym pomiarze ciśnienia tętniczego stwierdzano nadciśnienie tętnicze skurczowe, w ABPM u 5 nie stwierdzono podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego a u 3 potwierdzono rozpoznanie nadciśnienia skurczowego. U 1 dziecka ze stanem przednadciśnieniowym w zakresie ciśnienia skurczowego, w ABPM wykluczono nadciśnienie tętnicze. U 3 dzieci z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego w standardowym pomiarze stwierdzano NTw ABPM. Wnioski: 1. U dzieci z dobrym wynikiem leczenia operacyjnego koarktacji aorty NT pozostaje istotnym problemem klinicznym. 2. Nadciśnienie skurczowe jest dominującą postacią NTw tej grupie dzieci. 3. ABPM jest szczególnie przydatne u dzieci po operacji zwężenia cieśni aorty w związku z możliwością reakcji hypertensyjnej w czasie codziennej aktywności fizycznej i zjawiska "nadciśnienia białego fartucha".