Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Choroby górnych dróg oddechowych jako niedoceniona przyczyna zaburzeń rytmu serca u dzieci

Autor:
Barbara Wójcicka-Urbańska, Paweł L. Chmielik, Beata Kucińska, Bożena Werner
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
188
Strona końcowa:
192
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
arytmią, dzieci, choroby nosa i gardła
Czytaj

Cel pracy: Ocena częstości i rodzaju schorzeń górnych dróg oddechowych jako możliwej przyczyny arytmii u dzieci. Materiał i metodyka: Spośród 184 pacjentów z arytmią skierowanych na próbę wysiłkową (p.w.) u 53 stwierdzono dodatni wywiad laryngologiczny (przewlekłe upośledzenie drożności nosa, chrapanie nocne, zapalenie zatok). Wiek badanych wynosił od 5,5 do 18 lat, średnio 11,7 lat. U wszystkich wykonano ocenę laryngologiczną, Holter EKG, badanie echo 2-D, p.w. na bieżni. U dzieci ze skrzywieniem przegrody nosa (deviation of the nasal septum - DSN) stopień upośledzenia drożności nosa określano w badaniu rynomanometrycznym. Wyniki: Spośród 41 dzieci z dodatkowymi pobudzeniami przedwczesnymi u 11 stwierdzono DSN, u 21 przerost pierścienia chłonnego nosogar-dła, u 6 przewlekłe zapalenie zatok, a u 3 przewlekłe zapalenie uszu. U 5 dzieci ze złożoną arytmią komorową rozpoznano DSN. Spośród 5 dzieci z istotną bradykardią zatokową u 4 rozpoznano DSN, a u 1 przerost migdałka gardłowego i przewlekłe zapalenie zatok. Podczas p.w. spośród 41 dzieci z pojedynczymi pobudzeniami dodatkowymi uli wysiłek nasilał arytmię, u 10 dzieci nie wpływał istotnie na zaburzenia rytmu, u pozostałych 20 obserwowano wygaszenie arytmii w czasie badania. Złożoną arytmię komorową lub istotną bradykardię obserwowano częściej u dzieci z DSN, a pojedyncze pobudzenia dodatkowe u dzieci z przerostem tkanki chłonnej nosogardła. U 8 dzieci nie stwierdzono zaburzeń rytmu w zapisach Holter EKG po operacji DSN, adenotomii, leczeniu zapalenia zatok lub uszu. Jako możliwą przyczynę arytmii brano pod uwagę aktywację układu współczulnego w mechanizmie hypoksemii oraz odruchy nosowo-sercowe. Wnioski: U dzieci z zaburzeniami rytmu, zwłaszcza z dodatkowymi pobudzeniami przedwczesnymi, z istotną bradykardią zatokową, istnieją wskazania do oceny laryngologicznej celem wykluczenia przewlekłych schorzeń górnych dróg oddechowych i rozważenia leczenia operacyjnego.