Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nietypowa terapia resynchronizująca? - ciężka pozawałowa niewydolność serca z utrwalonym migotaniem przedsionków leczona za pomocą implantowanego stymulatora pracującego w trybie WT

Autor:
Łukasz Zieliński, Michał Moszczeński, Marek Kuch, Mirosław Dłużniewski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
231
Strona końcowa:
234
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, migotanie przedsionków, terapia resynchronizująca
Czytaj

Przypadek 67-letniej pacjentki z ciężką, pozawałowa niewydolnością serca, utrwalonym migotaniem przedsionków oraz przewlekłą niewydolnością nerek, która została przyjęta do Kliniki Kardiologii z cechami zaostrzenia niewydolności serca w przebiegu prawostronnego zapalenia płuc. W badaniu koronarograficznym stwierdzono rozsiane zmiany miażdżycowe, nie kwalifikujące się do leczenia zabiegowego. W badaniu echokardiograficznym stwierdzono obniżoną do 30% frakcję wyrzutową, zaburzenia kurczliwości ściany dolnej, tylnej i koniuszka serca, dużego stopnia niedomykalność mitralną oraz cechy dyssynchronii skurczu lewej komory. Pomimo zastosowanego intensywnego leczenia farmakologicznego uzyskano niewielką redukcję objawów niewydolności serca. Zadecydowano o implantacji resynchronizującego układu stymulującego serca, który zaprogramowano na tryb WTbiV. Na wizycie kontrolnej po 3 miesiącach uzyskano poprawę samopoczucia pacjentki, poprawę tolerancji wysiłku, zmniejszenie objawów niewydolności serca.