Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zdrowotna gotowość szkolna niskorosłych dzieci miejskich i wiejskich na tle grupy rówieśniczej

Autor:
Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Piotr Tabor
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2007
Tom:
13
Numer:
4
Strona początkowa:
201
Strona końcowa:
205
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
niskorosłość, sprawność fizyczna, postawa ciała, zdrowotna gotowość szkolna, dzieci
Czytaj

Celem pracy było oszacowanie zakresu występowania zjawiska niskorosłości wśród dzieci ze środowiska miejskiego i wiejskiego, przygotowujących się do podjęcia obowiązków szkolnych, a także ocena sprawności fizycznej oraz postawy ciała dziewcząt i chłopców z niedoborem wzrostu na tle grupy rówieśniczej. Materiał i metody: Badaniami objęto łącznie 436 dzieci w wieku 6-7 lat (średnia wieku wynosi 6,85±0,34 roku), w tym 232 chłopców i 204 dziewczęta. Badania przeprowadzone zostały w miesiącach wiosennych 2006 i 2007 r. Wykonano pomiary wysokości ciała badanych oraz ustalono indywidualne pozycje centylowe (za niskorosłe uznane zostały dzieci poniżej 10 centyla). Przeprowadzono test sprawności fizycznej, składający się z 5 prób: skłon tułowia w siadzie, bieg 4×5 m, skok w dal z miejsca, siady z leżenia oraz rzut piłką lekarską 1 kg. Postawę ciała oceniano, stosując oglądową metodę punktowania. Ponadto posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Wyniki: W badanej populacji niskorosłością obarczonych jest ogółem 4,8% dzieci. Zjawisko to występuje częściej wśród chłopców (6,5%), niż wśród dziewcząt (2,9%) oraz ponad czterokrotnie częściej w środowisku wiejskim (8,4%), niż w miejskim (2%). Rodzice dzieci z niedoborem wzrostu oceniają ogólny stan ich zdrowia jako dobry lub bardzo dobry. W zakresie sprawności fizycznej niskorosłe dziewczęta i chłopcy dość wyraźnie ustępują swym rówieśnikom jedynie w próbie siły ramion. Oceniając wybrane przejawy sprawności fizycznej dzieci niskorosłych w kategoriach wieku rozwojowego zauważa się, że na ogół ich rezultaty mieszczą się w zakresie tzw. wąskiej normy, tj. między 25 a 75 centylem. Postawa ciała niskorosłych dzieci w wieku 6-7 lat charakteryzuje się cechami typowymi dla tego okresu rozwojowego (stopy o obniżonym wysklepieniu lub płasko-koślawe, koślawe kolana, uwypuklony brzuch, odstające łopatki, asymetrycznie ustawione barki i łopatki, labilność). Wnioski: Istnieje potrzeba systematycznego monitorowania kondycji biologicznej oraz postawy ciała dzieci niskorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt i chłopców o obniżonej sprawności fizycznej oraz z zaburzeniami statyki ciała, a także wzrastających w środowisku o niskim statusie społeczno-ekonomicznym i edukacyjnym. U progu podjęcia obowiązków szkolnych zwłaszcza te dzieci wymagają opieki oraz oddziaływań wspierających ich prawidłowy rozwój i posturogenezę.