Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena parametrów bezpieczeństwa leczenia łuszczycy cykiosporyną A w warunkach rutynowej praktyki lekarskiej

Autor:
Anna Sysa-Jędrzejowska, Joanna Narbutt
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
192
Strona końcowa:
194
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
Ocena parametrów bezpieczeństwa leczenia łuszczycy cykiosporyną A w warunkach rutynowej praktyki lekarskiej
Czytaj

Wielu lekarzy uważa, że cyklosporyna A (CsA) może byæ stosowana wyłącznie w trakcie hospitalizacji. Wieloletnie obserwacje zarówno krajowe, jak i światowe potwierdzają jednak możliwość wykorzystania tego leku w warunkach ambulatoryjnych w leczeniu ciężkich dermatozo podłożu immunologicznym, w których dotychczasowe metody terapeutyczne okazały się nieskuteczne (1-4). Przedstawiony raport dotyczy oceny bezpieczeństwa stosowania cyklosporyny A u pacjentów chorych na łuszczycę, leczonych am-bulatoryjnie preparatem Sandimun Neoral®. Celem badania była ocena bezpieczeństwa leczenia ambulatoryjnego łuszczycy preparatem Sandimun Neoral® (cyklosporyna) na podstawie wyników nieinterwencyjnego, obserwacyjnego badania przeprowadzonego przez firmę Novartis pt.: Obserwacja parametrów bezpieczeństwa leczenia preparatem Sandimun Neoral® w łuszczycy w warunkach rutynowej praktyki lekarskiej. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 78 ośrodków ambulatoryjnych, w których zakwalifikowano do leczenia łącznie 482 pacjentów z łuszczycą zwyczajną, w tym 218 kobiet i 264 mężczyzn. ?red n i wiek pacjentów wynosił 44,3 lata, a czas trwa n ia choroby wynosił 14 lat. Kryteria włączenia i wyłączenia były zgodne z powszechnie zalecanymi przez producenta leku. W każdym przypadku cyklosporyna była stosowana jako kolejna metoda terapeutyczna. U 96 chorych (19,9%) współistniały inne choroby (tab. I). Pacjenci poddawani byli badaniu lekarskiemu, w czasie którego poza oceną kliniczną określano „parametry bezpieczeństwa terapii", do których należały: stężenie kreatyniny w surowicy, ciśnienie skurczowe i rozkurczowe oraz odnotowywano wystąpienie wszelkich działań niepożądanych. Sumaryczna ocena dokonywana była po 3 i 6 miesiącach terapii, a cząstkową obserwację prowadzono co 1 miesiąc. Wyniki: W grupie 482-osobowej poddanej 3-miesięcznemu leczeniu średnia dawka leku (podawanego w dwóch dawkach podzielonych) wynosiła 3,2 mg/kg/d. W całej badanej grupie nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic (p>0,05 dla wszystkich porównań) w średnich wynikach badanych parametrów w tym okresie, jak również na kolejnych wizytach kontrolnych (tab. II i II a). Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdziæ, że terapia preparatem Sandimun Neoral® jest dobrze tolerowana przez chorych na łuszczycę. ?rednia skuteczna dawka mieści się w powszechnie akceptowanym przedziale 2,5-5,0 mg/kg/d. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi jest wzrost stężenia kreatyniny i wartości ciśnienia tętniczego, a w większości przypadków redukcja dawki leku jest wystarczająca do ich normalizacji. Właściwa kontrola tych parametrów zapewnia bezpieczeństwo terapii cyklosporyną (5). Skuteczność stosowania CsA w łuszczycy jest potwierdzona licznymi, wieloośrodkowymi badaniami klinicznymi, obejmującymi duże liczebnie grupy osób. Uznaje się wobec tego obecnie, że CsA stanowi kolejną opcję terapeutyczną tej dermatozy, zwłaszcza w przypadkach wcześniejszych niepowodzeń leczniczych.