Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie achalazji przełyku za pomocą wstrzyknięć toksyny botulinowej - otwarte badanie prospektywne

Autor:
Aleksandra Bołdys, Hubert Bołdys, Tomasz Romańczyk, Bolesław Kowalczuk, Ewa Uszok-Gaweł, Krystian Rudzki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2007
Tom:
14
Numer:
5
Strona początkowa:
329
Strona końcowa:
332
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
achalazją przełyku, botulina, leczenie toksyną botulinową
Czytaj

Wprowadzenie: Wstrzyknięcie toksyny botulinowej w okolicę dolnego zwieracza przełyku stanowi jedną z uznanych metod leczenia achalazji prze-łyku. Nadal jednak jest poszukiwana grupa chorych, którzy mogą odnieść optymalne korzyści z tego rodzaju leczenia. Cel pracy: Prospektywna ocena grupy pacjentów z achalazją przełyku mogących odnieść największe kliniczne korzyści z endoskopowego leczenia toksyną botulinową. Materiał i metody: Grupę badanych stanowiło dwudziestu pięciu pacjentów (9 kobiet, 16 mężczyzn, średnia wieku 51 lat, SD=16,4) z potwierdzoną achalazją przełyku, leczonych ambulatoryjnie od lutego 2002 do czerwca 2005 roku. Pacjenci zostali zakwalifikowani do badania na podstawie kryteriów włączenia, po wyrażeniu pisemnej zgody na udział w badaniu, oraz ocenianych według otwartego protokołu. Ciężkość achalazji była oceniana przy przyjęciu a następnie tydzień, miesiąc i sześć miesięcy od zabiegu zgodnie ze schematem punktowym według Kima i wsp. oraz według kwestionariusza wypełnianego osobiście przez pacjenta. Za wystąpienie pozytywnej odpowiedzi klinicznej przyjęto obniżenie nasilenia objawów w skali punktowej o co najmniej 50%. Zabieg wykonywano w czasie endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego w sedacji dożylnej. 100 jednostekmiędzynarodowych toksyny botulinowej rozcieńczonych w 5 ml soli fizjologicznej wstrzykiwano w ilości około 1 ml w każdy kwa-drant okolicy dolnego zwieracza przełyku przy użyciu 6-mm igły do skleroterapii. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy użyciu programów Excel i Statistica. Wyniki: Różnicę w czasie trwania odpowiedzi klinicznej na leczenie oceniano w dwóch grupach badanych; jedną grupę stanowiły osoby powyżej 55 roku życia wymagające 1 lub 2 interwencji do uzyskania 4 lub więcej miesięcy zmniejszenia dolegliwości z 92-procentową skutecznością (Cl: 61-99%), drugą grupę osoby poniżej 55 roku życia, u których znaczącą poprawę odnotowano tylko u 46% (Cl: 22-74%). Dodatkowo zauważono, że im młodszy był pacjent, tym krótszy był czas regresji symptomów. Podobnie, jeśli po pierwszej interwencji czas ten był krótki, to po kolejnej był on jeszcze krótszy. Nie obserwowano zależności między płcią i wiekiem leczonych a długością trwania poprawy. Wnioski: Grupę chorych, którzy mogą odnieść największe korzyści z leczenia achalazji przełyku toksyną botulinową, stanowią pacjenci powyżej 55 roku życia.