Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki ryzyka zgonu w świeżym zawale serca po dotarciu chorego do oddziału kardiologii interwencyjnej - doświadczenia własne

Autor:
Marzenna Zielińska, Michał Kacprzak, Ewa Krekora, Jan Henryk Goch
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
249
Strona końcowa:
254
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał serca, czynniki ryzyka zgonu
Czytaj

Cel pracy: Określenie czynników ryzyka zgonu wśród chorych ze świeżym zawałem serca (acute myocardial infarction - AMI) przyjętych z intencją wykonania natychmiastowej koronarografii do pełniącego 24-godzinny dyżuroddziału kardiologii interwencyjnej. Materiał i metodyka: Badaniami objęto kolejnych 2163 chorych z AMI przyjętych do Kliniki przed upływem 12 godzin od początku bólu zawałowego z intencją wykonania natychmiastowej koronarografii w celu poszerzenia/udrożnienia tętnicy dozawałowej. U wszystkich chorych zwrócono uwagę na obecność czynników ryzyka choroby wieńcowej, stan kliniczny przy przyjęciu, wynikangiografii naczyń wieńcowych i wdrożone leczenie interwencyjne. W celu znalezienia najważniejszych czynników ryzyka zgonu posłużono się modelem wieloczynnikowej regresji logistycznej. Wyniki: Spośród 2163 chorych, 83 zmarło (3,8%), w tym 42 (50,6%) w pierwszej dobie hospitalizacji. W porównaniu z chorymi, którzy przeżyli, zmarli byli istotnie starsi (68,6±11,8 vs 60,9± 11,7 lat; p<0,001) i częściej znajdowały się wśród nich kobiety (42,2% vs 29,1%; p<0,05). W grupie osób zmarłych znacznie rzadziej stwierdzano obciążenie rodzinne chorobą wieńcową (14,5% vs 34,0%; p<0,001) i nikotynizm (34,9% vs 54,5%; p<0,001), natomiast częściej byli to chorzy po przebytym zawale serca (53,0% vs 20,3%; p<0,001) i po wcześniejszych zabiegach rewaskulary-zacyjnych mięśnia sercowego (12,0% vs 5,3%; p<0,005). 15 chorych (18,1%) zmarło przed wykonaniem koronarografii. Spośród wielu przeanalizowanych parametrów najsilniejszymi predyktorami zgonu z powodu AMI okazały się: wstrząs kardiogenny (0R=71,6; ±95% CL: 39,3-130,4), wiek powyżej 65 roku życia (0R=2,9; ±95% CL: 1,78-4,73), zatrzymanie krążenia poprzedzające hospitalizację/pierwotną angioplastykę (OR=5,09; ±95% CL: 3,07-8,43), migotanie przedsionków (0R=4,43; ±95% CL: 2,54-7,74) oraz wielonaczyniowa choroba wieńcowa (0R=5,31; ±95% CL: 2,5-11,25). W porównaniu z chorymi, którzy przeżyli, w grupie osób zmarłych zabiegangioplastyki częściej kończył się niepowodzeniem (41,2% vs 8%; p<0,001). Wnioski: Do grupy najbardziej zagrożonej zgonem w świeżym zawale serca należą osoby w wieku podeszłym, z wielonaczyniowymi zmianami wieńcowymi, docierające do szpitala wśród objawów rozwiniętego wstrząsu kardiogennego.