Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia funkcji nerek oraz gospodarki wodno-elektrolitowej jako ważne czynniki rokownicze u pacjentów z epizodem dekompensacji przewlekłej niewydolności serca

Autor:
Grzegorz Kapczyński, Małgorzata Kurpesa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
257
Strona końcowa:
262
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, dekompensacja, dysfunkcja nerek, anemia
Czytaj

Wprowadzenie: Pacjenci z niewydolnością serca (NS), ze względu na częste epizody dekompensacji, wymagają zwrócenia szczególnej uwagi na dyskretne objawy zwiastujące zaostrzenie procesu chorobowego. Dysfunkcja nerek oraz niedokrwistość nierzadko towarzyszą niewydolności serca. W tej grupie istotne wydaje się monitorowanie prostych parametrów morfologii krwi oraz wybranych badań biochemicznych, których pogarszające się wartości mogą zwiastować epizod dekompensacji NS. Cel pracy: Prospektywna analiza prognostyczna w grupie chorych z NS pod kątem wpływu niewydolności nerek oraz zaburzeń elektrolitowych na rokowanie. Materiał i metodyka: Do badania włączono kolejnych 101 chorych z rozpoznaną wcześniej NS, hospitalizowanych w szpitalu rejonowym w oddziale internistyczno-kardiologicznym, z epizodem dekompensacji do co najmniej III klasy NYHA. W badanej grupie (średni wiek 67±10 lat) było 56 mężczyzn. Frakcja wyrzutowa lewej komory (left ventricularejection fraction - LVEF) - 36±7%, średnia wartość filtracji kłębkowej (glomerular filtration ratę - GFR) - 71±30 ml/min, wartości hematokrytu 39±5%. Pierwotnym punktem końcowym była śmiertelność całkowita. Wyniki: W trakcie obserwacji trwającej średnio 232±120 dni, zmarło 30 pacjentów, w tym 4 podczas pierwszej hospitalizacji. ?miertelność 6--miesięczna wynosiła 25%. W 1-czynnikowej analizie Coxa o złym rokowaniu świadczyły: obniżone wartości GFR przy przyjęciu <60 ml/min oraz hiponatremia <135 mmol/l, przy wypisie hipokaliemia <3,5 mmol/l. W trakcie badania kontrolnego o złym rokowaniu świadczyły obniżone wartości hematokrytu <40% u mężczyzn oraz <37% u kobiet oraz hiponatremia <135 mmol/l. W modelu wieloczynnikowym Coxa parametrem złej prognozy pozostały nadal: obniżone wartości przesączania kłębkowego (GFR <60 ml/min; RR: 2,40; 95%CI: 1,10-5,21), hiponatremia (Na <135 mmol/l; RR: 2,79; 95%CI: 1,13-6,92) przy przyjęciu oraz hipokaliemia (K <3,5 mmol/l; RR: 5,11; 95%CI: 1,99-13,1) przy wypisie ze szpitala (p<0,05 dla wszystkich). Wnioski: Pacjenci z objawami zaostrzonej niewydolności serca, z towarzyszącą pogarszającą się funkcją nerek, z zaburzeniami elektrolitowymi oraz niedokrwistością mają szczególnie złe rokowanie. W ciągu niespełna pół roku, pomimo stosowania optymalnego leczenia, umiera 1/4 tych chorych. Proste parametry biochemiczne pozostają nadal bardzo przydatne w monitorowaniu chorych z NS.