Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wazodylatacja indukowana przepływem a czynniki ryzyka u chorych z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej i prawidłowym obrazem naczyń wieńcowych w koronarografii

Autor:
Katarzyna Mizia-Stec, Zbigniew Gąsior, Magdalena Mizia, Maciej Haberka, Klaudia deszczyk, Wojciech Skiba, Daniel Jakubowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
263
Strona końcowa:
267
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dysfunkcja śródbłonka, wazodylatacja indukowana przepływem, dławica piersiowa, prawidłowy obraz naczyń w koronarografii
Czytaj

Wprowadzenie: Dysfunkcja śródbłonka, strukturalny remodeling ściany naczynia oraz stan zapalny są charakterystyczne dla wczesnych etapów miażdżycy. Cel pracy: Ocena ultrasonograficznych parametrów funkcji śródbłonka i struktury ściany naczyniowej: wazodylatacji indukowanej przepływem (flow-mediated dilatation - FMD), wazodylatacji indukowanej nitrogliceryną (nitroglycerine-mediated dilatation - NMD), grubości kompleksu intima-media (intima-media thickness - IMT) oraz stężenia białka C-reaktywnego (high sensitivity C-reactiveprotein - hsCRP) u chorych z bólami w klatce piersiowej, cechami niedokrwienia w EKG i prawidłowym obrazem naczyń w koronarografii. Ocena wpływu czynników ryzyka miażdżycy: nadciśnienia tętniczego i hypercholesterolemii na parametry funkcji śródbłonka. Materiał i metodyka: Pomiarów FMD, NMD, IMT dokonano u 83 chorych (średni wiek: 54,6±10,9 lat). Grupę badanych podzielono na podgrupy w zależności od obecności czynników ryzyka (nadciśnienie tętnicze - SH ang. systemie hypertension, hypercholesterolemia - HCh) na: Podgrupa 2 - chorzy z dwoma czynnikami ryzyka choroby wieńcowej (n=33: SH - 33, HCh - 33). Podgrupa 1 - chorzy z jednym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej (n=41: SH - 34, HCh - 7). Podgrupa 0 - chorzy bez czynników ryzyka choroby wieńcowej (n=9). Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych osób. Wyniki: Wartości FMD były istotnie niższe w całej grupie chorych (9,4±5,8%) oraz w podgrupach 2 (7,9±5,3%) i 0 (7,4±4,3%) w porównaniu z grupą kontrolną (14,5±6,2; p<0,01). Wartości NMD w grupie badanej (16,0±9%) oraz jej podgrupach (2 - 13,8±9%, 1 - 17,9±9%, 0 - 16,3±8%) były istotnie mniejsze w porównaniu z danymi uzyskanymi w grupie kontrolnej (24,5±15%; p<0,01). ?rednie wartości IMT były porównywalne we wszystkich badanych grupach i podgrupach. Wartości IMT istotnie korelowały z wiekiem badanych (r=0,273; p<0,05), a stężenia hsCRP z BMI (r=0,282; p<0,05). Nie stwierdzono istotnych różnic między badanymi podgrupami. ?rednie stężenie hsCRP było istotnie wyższe w całej grupie badanych chorych (2,1±1,4 mg/l) oraz w wyróżnionych podgrupach w porównaniu z osobami zdrowymi (l,1±0,6 mg/l; p<0,01). ?rednie stężenie hsCRP było najwyższe w podgrupie 0 i wynosiło 4,8±3,1 mg/l (mediana: 3,8). Wnioski: Chorzy z bólami w klatce piersiowej, cechami niedokrwienia w EKG i prawidłowym obrazem naczyń w koronarografii przy niezmienionej grubości kompleksu intimamedia wykazują cechy dysfunkcji śródbłonka i przewlekłego stanu zapalnego. Upośledzenie funkcji śródbłonka naczyń wydaje się być związane z zaburzeniami lipidowymi.