Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: "Czas to mięsień" - ocena prawej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów z zawałem prawej komory leczonych zabiegiem pierwotnej angioplastyki

Autor:
Michał Kidawa, Jan Z. Peruga, Tomasz Wierzchowski, Jakub Foryś, Jarosław D. Kasprzak, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
269
Strona końcowa:
274
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał prawej komory, dopler tkankowy, czas do reperfuzji, śmiertelność, funkcja skurczowa prawej komory
Czytaj

Cel pracy: Zawał prawej komory (right ventricular myocardial infarction - FWMI) może występować nawet u 40% pacjentów z ostrym zawałem ściany dolnej. W bieżącej pracy oceniano wpływ czasu reperfuzji na funkcję skurczową prawej komory (right ventricular- RV) u pacjentów z FWMI poddanych zabiegowi pierwotnej angioplastyki (percutaneous coronary intenention - PCI) prawej tętnicy wieńcowej (right coronary artery - RCA). Materiał i metodyka: Grupę badaną stanowiło 70 pacjentów (średni wiek 54±9 lat, 24 kobiety) z pierwszym zawałem serca i proksymalną oklu-zją RCA i z rozpoznanym RVMI leczonych metodą PCI prawej tętnicy wieńcowej z przywróconym przepływem TIMI 3 w RCA. Pacjentów podzielono na dwie grupy w zależności od czasu do wykonania skutecznego PCI - grupa 1 (n=25) czas reperfuzji <3 godzin i grupa 2 (n=45) z czasem do udrożnienia RCA większym niż 3 godziny. Funkcję RV oceniano z użyciem tkankowej echokardiografii doplerowskiej (tissue doppler echocardiography - TDE) mierząc maksymalne prędkości ruchu podstawnego segmentu wolnej ściany prawej komory- RVS' (prędkość skurczowa), RVE' (prędkość wczesno-rozkurczowa), RVA' (prędkość późno-rozkurczowa). Mierzono także podokresy pracy wolnej ściany RV: czas trwania RVS' - czas wyrzutu, IRTRV - czas izowolumetrycznego rożkurczu, ICTRV czas izowolumetrycznego skurczu. Następnie w oparciu o powyższe czasy obliczano lokalny wskażnikTei prawej komory (local right ventricular myocardial performance (Tei) index - RVMPI). Wyniki: U pacjentów z grupy 1 stwierdzono znamiennie wyższe wartości RVE', RVS' i iloraz RVE'/RVA'w porównaniu do grupy 2 (10,4±3,2 cm/svs 7,1±2,1 cm/s; 11,1±1,7 cm/s vs 7,8±1,5 cm/s; l,2±0,33 vs 0,62±0,3; p<0,01). Wartości RVMPI były wyższe u chorych z grupy 2 w porównaniu do grupy 1 (0,61±0,10 vs 0,82±0,10; p<0,01). Prędkość RVA', wczesne i późne prędkości przepływu napełniania przez zastawkę trójdzielną były zbliżone w obydwu grupach. Wnioski: Wykorzystanie badania techniką TDE pozwala na wykrycie zaburzeń funkcji skurczowej i rozkurczowej RV u pacjentów z RVMI, nasilających się wraz z czasem trwania niedokrwienia. Klasyczne wskaźniki doplerowskie przepływu trójdzielnego nie wykazywały tej zależności. Przedstawione wstępne wyniki wskazują, że TDE pozwala na rozpoznanie różnych stopni uszkodzenia RV w grupie pacjentów po PCI prawej tętnicy wieńcowej.