Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Obserwacja roczna chorej z masywnym zatorem tętnicy płucnej leczonym trombolitycznie w czasie ciąży

Autor:
Jerzy Przegaliński, Janusz Kudlicki, Andrzej Tomaszewski, Tomasz Zapolski, Andrzej Wysokiński, Adam Tarkowski, Elżbieta Czekajska-Chehab
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
303
Strona końcowa:
306
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zatorowość płucna, ciąża, leczenie trombolityczne
Czytaj

Przedstawiono przypadek 34-letniej pacjentki w 22 tygodniu ciąży po 17-dniowym okresie leczenia przeciwzakrzepowego z powodu stwierdzanej klinicznie zakrzepicyżył kończyny dolnej lewej powikłany masywnym zatorem tętnicy płucnej w 2 dobie po uruchomieniu. Rozpoznanie postawiono po klinicznej ocenie objawów i wykonaniu badania wielorzędową tomografią komputerową (multislice computed tomograptiy-MSCl) klatki piersiowej, które ujawniło cechy masywnej centralnej oraz w mniejszym stopniu obwodowej ostrej zatorowości płucnej. Badanie echokardiograficzne wykazało powiększenie wymiaru prawej komory (do 3,1 cm) a także wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej do ok. 60-70 mmHg. Po przeniesieniu do Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej chorej podano alteplazę (Actilyse) w dawce 100 mg kontynuując leczenie przeciwzakrzepowe heparyną niefrakcjonowaną i włączając do leczenia długofalowego acenokumarol w dawce zależnej od wskaźnika INR (ang. intenational normalized ratio). W trakcie leczenia w okresie ostrym uzyskano drastyczną poprawę saturacji (z 89 do 95%), stopniowe zwolnienie akcji serca ze 120/min do 86/min, znaczne zmniejszenie duszności i systematyczny spadek poziomu D-dimerów. W dobrym samopoczuciu, przy prawidłowych wartościach hemodynamicznych i czynności układu oddechowego chorą przekazano do Kliniki Położnictwa i Perinatologii. Pacjentka urodziła cięciem cesarskim chłopca, który uzyskał 10 punktów w skali Apgar. W trakcie rocznej obserwacji i leczenia acenokumarolem chora podawała ograniczenie wydolności wysiłkowej ze stopniową poprawą. Wykonane po roku badanie echokardiograficzne wykazało prawidłowy wymiar komory prawej a MSCT prawidłową perfuzję przez naczynia płucne. Dziecko rozwija się prawidłowo.