Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kliniczne wskaźniki w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci

Autor:
Natalia Kobelska-Dubiel, Iwona Ignyś, Wojciech Cichy, Mikołaj Kobelski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
167
Strona końcowa:
171
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenia jelit, PCDAI, skala Truelove-Wittsa, wskaźnik Cole'a, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Nieswoiste zapalenia jelit (n.z.j.) stanowią grupę idiopatycznych, przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego o charakterystycznym obrazie klinicznym. Wśród nich najbardziej istotne pod względem klinicznym i prognostycznym są: choroba Leś-niowskiego-Crohna (ch. L-C), wrzodziejące zapalenie jelita grubego (w.z.j.g.) i niespecyficzne zapalenie jelit (ns.z.j.). Cel pracy: Analiza obrazu klinicznego n.z.j. u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników aktywności procesu chorobowego. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 120 dzieci. Analizie poddano wszystkie hospitalizacje dzieci z grupy badanej mające miejsce w latach 2000-2004 (łącznie 239 hospitalizacji). Rozpoznanie w.z.j.g., ch. L-C i ns.z.j. zostało ustalone na podstawie przyjętego algorytmu postępowania diagnostycznego. Dzieci objęte badaniem podzielono na 3 grupy: w.z.j.g., ch. L-C, ns.z.j. Aktywność choroby oceniano na podstawie: skali Truelove-Wittsa w grupie dzieci z w.z.j.g., PCDAI (Pediatrie Crohn's Disease ActMty lndex) według Hyamsa w grupie dzieci z ch. L-C (obie skale w modyfikacji Ryżki i Woynarowskiego) oraz wskaźnika odżywienia Cole'a we wszystkich badanych grupach. Na podstawie wskaźnika aktywności choroby, dzieci z grup w.z.j.g. oraz ch. L-C zakwalifikowano do podgrup: w.z.j.g.mln lub w.z.j.g.max, ch. L-Cmln lub ch. L-Cmax. U badanych dzieci analizie poddano wybrane parametry laboratoryjne. Wyniki: Uzyskano statystycznie istotne różnice między grupami w zależności od stanu klinicznego („nowe" zachorowanie, zaostrzenie, remisja) oraz w zależności od aktywności procesu chorobowego w grupie pacjentów z w.z.j.g. (w.z.j.g.min i w.z.j.g.max). Nie obserwowano statystycznie istotnych różnic między pacjentami z ch. L-C w zależności od aktywności procesu chorobowego (ch. L-Cm]n i ch. L-Cmax). Wnioski: Aktywność procesu chorobowego oceniana w zmodyfikowanej skali Truelove-Wittsa u dzieci z w.z.j.g. dobrze koreluje z biochemicznymi wykładnikami procesu zapalnego i stanu odżywienia. Nie stwierdza się tej korelacji w odniesieniu do aktywności ch. L-C ocenianej w zmodyfikowanej skali PCDAI. Skala PCDAI nie odzwierciedla aktualnego stanu klinicznego dzieci z ch. L-C. Stopień niedożywienia oceniany z zastosowaniem wskaźnika Cole'a jest najmniejszy w grupie dzieci z ns.z.j., a największy w grupie dzieci z ch. L-C.