Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kalprotektyna w kale jako marker zapalny w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci

Autor:
Natalia Kobelska-Dubiel, Iwona Ignyś, Hanna Krauss, Wojciech Cichy, Mikołaj Kobelski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
3
Strona początkowa:
172
Strona końcowa:
175
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
kalprotektyna w kale, nieswoiste zapalenia jelit, skala Truelove-Wittsa, PCDAI, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Nieswoiste zapalenia jelit (n.z.j.) stanowią grupę idiopatycznych, przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego o charakterystycznym obrazie klinicznym. Wśród n.z.j. najbardziej istotne pod względem klinicznym i prognostycznym są: choroba Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C), wrzodziejące zapalenie jelita grubego (w.z.j.g.) i niespecyficzne zapalenie jelit (ns.z.j.). W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia wskazujące, że stężenie kalprotektyny (fecal calprotectin - FC) w kale może być dodatkową, nieinwazyjną metodą diagnostyczną pomocną w różnicowaniu między aktywną i nieaktywną postacią n.z.j., monitorowaniu aktywności choroby i odpowiedzi na leczenie, a także wstępnej selekcji dzieci wymagających dalszych, inwazyjnych procedur diagnostycznych. Cel pracy: Ocena roli oznaczania stężenia kalprotektyny w kale w rozpoznawaniu choroby organicznej przewodu pokarmowego (w.z.j.g., ch. L-C, ns.z.j.) oraz ocena przydatności tego badania w różnicowaniu stopnia aktywności choroby u dzieci z w.z.j.g. i ch. L-C. Materiał i metodyka: Stężenie kalprotektyny oceniono u 42 pacjentów: 29 dzieci z w.z.j.g., 9 dzieci z ch. L-C i 4 dzieci z ns.z.j. Badanie wykonano z zastosowaniem testu PhiCal Test firmy Calpro. Wyniki: Wykazano silną, dodatnią i istotną statystycznie korelację między stężeniem kalprotektyny w kale a wskaźnikiem aktywności choroby ocenianej w skali Truelove-Wittsa w grupie chorych z w.z.j.g. (R Spearmana = 0,60 przy p<0,002). Korelacja między stężeniem kalprotektyny w kale a wskaźnikiem aktywności ch. L-C (PCDAI, ang. Pediatrie Crohn's Disease ActMy lndex) jest nieistotna statystycznie. Wnioski: Stężenie kalprotektyny w kale u dzieci z w.z.j.g. silnie dodatnio koreluje ze stopniem aktywności choroby ocenianej w zmodyfikowanej skali Truelove-Wittsa, natomiast nie koreluje z aktywnością ch. L-C ocenianej w zmodyfikowanej skali PCDAI.