Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie angiografii ilościowej i ultrasonograf ii wewnątrznaczyniowej w ocenie zmian granicznych w tętnicach wieńcowych

Autor:
Grzegorz Jan Horszczaruk, Janusz Kochman, Joanna Wilczyńska, Filip Diks, Marek Roik, Zenon Huczek, Grzegorz Opolski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
5
Strona początkowa:
321
Strona końcowa:
326
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zmiana graniczna, cyfrowa angiografia ilościowa, ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
Czytaj

Wprowadzenie: Koronarografia jest najczęściej wykorzystywaną metodą oceny anatomii tętnic wieńcowych. Podstawowym ograniczeniem tej metody jest brak możliwości pełnej oceny procesu miażdżycowego toczącego się w ścianie naczynia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku obecności zmian granicznych w dużych tętnicach nasierdziowych. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (intravascular ultrasound - IVUS) umożliwia pełną tomograficzną ocenę zarówno światła, jak i ściany tętnicy. Cel pracy: Ocena angiograficznej i ultrasonograficznej charakterystyki zmian granicznych w tętnicach wieńcowych. Dodatkowo oceniono częstości występowania zmian spełniających przyjęte ultrasonograficzne kryteria istotności w badanej populacji. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 40 zmian miażdżycowych w grupie 33 pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, u których w trakcie wykonywania koronarografii operator uznał zwężenie w tętnicy wieńcowej za angiograficznie graniczne (40-70%). Chorych tych poddawano następnie badaniu IVUS. Stopień zwężenia, minimalną średnicę światła naczynia, średnicę światła odcinka referencyjnego oraz długość zmiany oceniano za pomocą cyfrowej angiografii ilościowej (quantitive coronary angiography - QCA) już po zakończeniu koronarografii. Pomiary IVUS obejmowały m.in. minimalne pole powierzchni światła naczynia (minimal lumen area - MLA), minimalną średnicę światła naczynia (minimal lumen diame-ter- MLD) i procentowe zwężenie powierzchni naczynia (area stenosis). Wyniki: ?rednia procentowa wartość zwężenia światła naczynia wyznaczona na podstawie QCA wynosiła 46,59±9,22%. Pole powierzchni światła poniżej 4 mm2 stwierdzono w przypadku 14 zmian (30%). Minimalna średnica światła naczynia poniżej 1,8 mm była najrzadziej występującym wskaźnikiem istotności zwężenia - 4 zmiany (10%). Częstość występowania zmian spełniających jednocześnie wszystkie kryteria istotności wynosiła 5%. Stwierdzono obecność istotnej korelacji pomiędzy określaną w angiografii minimalną średnicą światła i wielkością MLA w IVUS (R=0,54; p<0,01). W badanej grupie nie obserwowano istotnych różnic w częstości występowania powyższych parametrów w zależności od procentowej wielkości zwężenia światła naczynia. Wnioski: W badanej grupie obserwowano niewielką częstość występowania zmian spełniających jednocześnie cztery główne ultrasonograficzne kryteria istotności zwężenia. U chorych ze zmianą uznaną przez operatora za zwężenie angiograficznie graniczne, minimalne pole powierzchni światła w IVUS było mniejsze niż 4 mm2 jedynie w 30% przypadków. Jednakże na podstawie analizy przedstawionego materiału nie można jednoznacznie wyznaczyć angiograficznych predyktorów ultrasonograficznej istotności zmiany.