Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Pierwotna przezskórna angioplastyka wieńcowa versus terapia trombolityczna u pacjentów w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Porównanie wczesnych i odległych wyników leczenia

Autor:
Jakub Foryś, Maria Krzemińska-Pakuła, Jan Zbigniew Peruga, Tomasz Bendinger, Piotr Lipiec, Michał Kidawa, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
5
Strona początkowa:
327
Strona końcowa:
333
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
pierwotna angioplastyka, tromboliza, zawał serca, wyniki leczenia
Czytaj

Wprowadzenie: Badania kliniczne sugerują, iż pierwotna przezskórna angioplastyka wieńcowa (percutaneous coronary intenention - pPCI) jest bardziej efektywną metodą leczenia niż terapia trombolityczna u pacjentów w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Brak jest jednak pewności, czy ta przewaga utrzymuje się w obserwacji odległej. Cel pracy: W obecnym badaniu porównano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania PCI i terapii trombolitycznej (TL) w ostrym zawale mięśnia sercowego (acufe myocardial infarction - AMI) w okresie obserwacji wewnątrzszpitalnym i 18-miesięcznej. Materiał i metodyka: Do badania włączono 1155 pacjentów. Wyniki leczenia 805 kolejnych pacjentów hospitalizowanych w okresie od czerwca 2001 do grudnia 2002 roku zakwalifikowanych do PCI porównano z wynikami demograficznie i klinicznie podobnej grupy 350 chorych leczonych terapią trombolityczna w okresie od stycznia 1998 do maja 2001 roku. Kliniczne punkty końcowe zdefiniowano jako: zgon, ponowne AMI, udar mózgu oraz złożone punkty końcowe w okresie wewnątrzszpitalnym oraz w 18-miesięcznej obserwacji. Wyniki: W okresie wewnątrzszpitalnym śmiertelność w grupie pacjentów leczonych PCI wynosiła 4,1% w porównaniu do 7,4% w grupie TL (p=0,026). Niepożądane zdarzenia końcowe występowały częściej w grupieTL, uwzględniając ponowne AMI, udary mózgu i istotne klinicznie krwawienia. Ponowne AMI wystąpiły u 1,7% pacjentów leczonych PCI i 4,3%TL(p=0,011). Udar mózgu rozpoznano u 0,25% chorych z grupy PCI i 2,8% pacjentów leczonych TL (p=0,0002). Złożony, twardy punkt końcowy (ZPK 1), definiowany jako zgon, ponowny AMI, udar mózgu, wystąpił u 7% grupy PCI i 15,4% grupyTL(p<0,0001). Złożony całkowity punkt końcowy (ZPK 2), definiowany jako zgon, ponowny AMI, udar mózgu, lub ponowna rewaskularyzacja (przezskórna lub chirurgiczna), wystąpił u 7,1% pacjentówz grupy PCI i 20,8% zgrupyTL. W obserwacji 18-miesięcznej śmier-telność całkowita wynosiła 9,1% w grupie PCI i 13,7% w grupie TL(p=0,013). Ponowny AMI wystąpił u 4,8% pacjentów z grupy PCI vs 6,8% w grupieTL (p=0,21). Częstość udaru mózgu w grupie PCI wynosiła 1,4%, a w grupie TL - 4,8% (p=0,0008). Złożony twardy punkt końcowy (ZPK 1) odnotowano znamiennie rzadziej w grupie PCI niż TL (14,5% vs 22,3%; p=0,0017) w 18-miesięcznym okresie obserwacji. Złożony całkowity punkt końcowy (ZPK 2) wystąpił u 18,3% pacjentów leczonych PCI i u 30,8% leczonych trombolitycznie (p=0,0001). Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, iż pierwotna PCI pozwala na poprawę wyników leczenia w porównaniu do leczenia trombolitycznego, zmniejszając częstość występowania zgonów, takich powikłań jak: ponowny AMI, udar mózgu, krwawienia i złożone punkty końcowe w obserwowanej populacji. Korzyści z leczenia metodą PCI utrzymują się również w obserwacji 18-miesięcznej.