Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Pęknięcie serca w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego - doświadczenia własne i przegląd literatury

Autor:
Marek Bronisz, Agata Bronisz, Piotr Nowakowski, Krystyna Szymkowiak, Piotr Rozentryt, Łucja Oleśkowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
5
Strona początkowa:
347
Strona końcowa:
351
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
pęknięcie serca, powikłania zawału, markery kliniczne
Czytaj

Postęp w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych (OZW) spowodował istotne zmniejszenie powikłań i śmiertelności .Nadal jednak wystąpienie pęknięcia serca (PS) najczęściej prowadzi do zgonu chorego. Szansa na uratowanie pacjenta wzrasta w przypadku wystąpienia pęknięcia podostre-go. W poniższej pracy przedstawiono opis 6 przypadków tego mechanicznego powikłania OZW, analizując je pod kątem predyktorów wystąpienia PS. Badaną grupę stanowili pacjenci leczeni w latach 2000-2003. U 5 chorych, którym rozpoznano zawał serca z uniesieniem ST, z uwagi na brak zgody na leczenie inwazyjne zastosowano leczenie fibrynolityczne przy użyciu streptokinazy lub tkankowego aktywatora plazminogenu. Jeden pacjent z zawałem bez uniesienia ST był leczony zachowawczo według ogólnie przyjętych zasad. Wszystkie, poniżej prezentowane historie chorych, zakończyły się zgonem. W przeglądzie piśmiennictwa szczególną uwagę zwrócono na wpływ rodzaju leczenia reperfuzyjnego, jego opóźnienia oraz niebezpieczeństwa związane z leczeniem fibrynolitycznym. Na podstawie analizy danych literaturowych oraz obserwacji własnych wydaje się, że uniknięcie tego powikłania umożliwia szybka i skuteczna reperfuzja. Zastosowanie pierwotnej angioplastyki wieńcowej, właściwa selekcja chorych do określonego rodzaju terapii oraz optymalne leczenie towarzyszące, istotnie zmniejszają odsetek PS w przebiegu OZW. Jeśli jednak do niego dojdzie, jedyną możliwością uratowania chorego jest pilny zabieg kardiochirurgiczny.