Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe działania fibratów

Autor:
Anetta Undas
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
5
Strona początkowa:
359
Strona końcowa:
363
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
fibraty, zapalenie, krzepnięcie krwi, czynnik tkankowy, fibrynoliza
Czytaj

Poza efektami hipolipemizującymi, fibraty, które są syntetycznymi agonistami jądrowych receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów typu alfa (peroxisome proliferator-activated receptoralpha - PPARa), wywierają dodatkowe, potencjalnie korzystne działania, takie jak: zmniejszenie odczynu zapalnego, insulinooporności i aktywności układu krzepnięcia, nasilenie fibrynolizy, modulacja angiogenezy, osłabienie stresu oksydacyjnego. Spośród tzw. plejotropowych efektów fibratów, mogących ograniczać rozwój miażdżycy i jej powikłań, największe znaczenie przypisuje się efektom przeciwzapalnym i przeciwzakrzepowym. Leczenie fibratami wiązało się ze zmniejszeniem o 20 do 50% stężenia białka C-reaktyw-nego, interleukiny 6 i interleukiny 1(3. Leki tej klasy mogą obniżyć stężenie fibrynogenu w osoczu, średnio o 10%, poprzez zmniejszenie ekspresji jego genów. Przeciwkrzepliwe działania fibratów, wyrażone zmniejszeniem produkcji trombiny po uszkodzeniu naczynia, jest prawdopodobnie skutkiem zahamowania ekspresji czynnika tkankowego (tissue factor-lf). Ostatnio wykazano zmniejszenie aktywacji płytek krwi u pacjentów z dys-lipidemią, u których fibrat wywołał największy spadektriglicerydów i wzrost cholesterolu HDL. Znaczenie kliniczne efektów przeciwzapalnych i prze-ciwzakrzepowych stosowania fibratów nie zostało jeszcze ustalone.