Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stężenie interleukiny 12 oraz interleukiny 18 u chorych na łysienie plackowate - badania wstępne

Autor:
Grażyna Chodorowska, Małgorzata Dąbrowska-Członka, Joanna Bartosińska, Iwona Jazienicka, Bartłomiej Wawrzycki, Małgorzata Kowal
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
4
Strona początkowa:
207
Strona końcowa:
209
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łysienie plackowate, IL-12, IL-18, IFN-y
Czytaj

Wprowadzenie: Łysienie plackowate (alopecia areata, AA) jest schorzeniem o podłożu immunologicznym, w którym dochodzi do przedwczesnej indukcji katagenu mieszków włosowych. W etiopatogenezie znaczącą rolę odgrywają cytokiny odpowiedzi typu Th1: IL-lp\ IL-2, IFN-y, TNF-a. Również IL-12 oraz IL-18 w znaczniej mierze wpływają na procesy zapalne obecne w wielu chorobach o podłożu autoimmunologicznym. Cel pracy: Badanie zostało przeprowadzone w celu oceny możliwej roli IL-12 oraz IL-18 w patogenezie łysienia plackowatego. Materiał i metody: Badana grupa obejmowała 14 chorych z łysieniem plackowatym. Grupę kontrolną stanowiło 14 zdrowych ochotników, u których w wywiadzie osobniczym i rodzinnym nie stwierdzono chorób o podłożu autoimmunologicznym. Poziomy stężeń IL-12 oraz IL-18 w surowicy krwi oznaczone zostały metodą immunoenzymatyczną (ELISA). Wyniki: Stwierdzono podwyższone poziomy surowicze IL-12 oraz IL-18 u chorych z łysieniem plackowatym w porównaniu z grupą kontrolną, jednak różnice nie miały istotności statystycznej. Statystycznie wyższe wartości stężenia IL-18 wykazano natomiast u pacjentów bez cech odrostu włosów od co najmniej 12 miesięcy w porównaniu z chorymi z obecnym wzrostem włosów. Wnioski: Uzyskane wyniki sugerują, iż IL-12 oraz IL-18 mogą odgrywaæ znaczącą rolę w patofizjologii łysienia plackowatego, jednak konieczne są dalsze badania z udziałem liczniejszej grupy badanej.