Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Profile białkowe antygenów powierzchniowych Malassezia pachydermatis

Autor:
Grażyna Ziółkowska, Aneta Nowakiewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2007
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
221
Strona końcowa:
226
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Malassezia pachydermatis, zapalenie zewnętrznego kanału słuchowego, profile białkowe
Czytaj

Wprowadzenie: Malassezia pachydermatis należy do powszechnie występujących komensali skóry i błon śluzowych, w pewnych sytuacjach może jednak odpowiadaæ za procesy infekcyjne, m.in. u psów zapalenie zewnętrznego kanału słuchowego (otitis) lub zapalenia skóry (dermatitis). W określeniu właściwości patogennych drożdżaka może byæ pomocna analiza porównawcza struktury antygenowej szczepów izolowanych od zwierząt zdrowych klinicznie i z klinicznymi objawami infekcji. Cel pracy: Uzyskanie i standaryzacja procedury otrzymywania antygenów powierzchniowych M. pachydermatis, określenie ich profili białkowych oraz analiza porównawcza antygenów powierzchniowych szczepów izolowanych od psów z objawami zapalenia zewnętrznego kanału słuchowego i zdrowych klinicznie. Materiał i metody: Badaniami objęto antygeny powierzchniowe szczepów M. pachydermatis, izolowanych od psów zdrowych (n=20) oraz z klinicznymi objawami otitis externa (n=20). Preparaty antygenowe uzyskiwano z 3-dniowej hodowli poszczególnych szczepów, eluowanych wodnym roztworem merthiolatu przez 1,3 i 24 godz. Profile białkowe preparatów określano na podstawie rozdziału elektroforetycznego materiału w warunkach zdenaturowanych (SDS-PAGE) oraz analizy elektroforegramów z zastosowaniem Gel Doc 2000. Wyniki: Wykazano wysoki stopień zróżnicowania i złożoną strukturę poszczególnych preparatów antygenowych. Szczepy izolowane od zwierząt chorych charakteryzowały się wyraźnie silniejszą ekspresją białkowych antygenów powierzchniowych i większym ich zróżnicowaniem (średnia liczba frakcji wynosiła 11), w porównaniu ze szczepami komensalicznymi, u których średnia liczba frakcji wynosiła 5. Antygeny powierzchniowe badanych szczepów wykazywały obecność frakcji wspólnych: 68-71 kDa, 57-58 kDa, 45-46 kDa. Stwierdzono ponadto frakcje swoiste, typowe wyłącznie dla szczepów pochodzących od psów z otitis externa; były to: 61-64 kDa, 52-53 kDa, 43-44 kDa, 38-39 kDa i 15-17 kDa (tab. II). W profilach białkowych antygenów powierzchniowych „patogennych" szczepów M. pachydermatis stwierdzono ponadto wyższą częstotliwość występowania frakcji: 59-60 kDa, 55-56 kDa, 49-50 kDa, 36-37 kDa, 32-33 kDa, 27-28 kDa, 25-26 kDa, 22-23 kDa, 18-20 kDa i 13-14 kDa. Przyjmując 50% występowania danej frakcji za wartość graniczną, obecność prążków 55-56 kDa, 36-37 kDa, 27-28 kDa i 18-19 kDa może, w połączeniu z obecnością frakcji typowo swoistych, wskazywaæ na patogenność danego szczepu M. pachydermatis. Wnioski: 1. Szczepy M. pachydermatis izolowane od chorych zwierząt charakteryzują się większą ekspresją białek. 2. Profile białkowe antygenów powierzchniowych M. pachydermatis cechuje obecność frakcji typowych wyłącznie dla szczepów izolowanych od psów chorych i frakcji występujących u znacznego odsetka szczepów „patogennych". 3. Korelacja między pochodzeniem szczepów M. pachydermatis a obecnością określonych frakcji antygenowych w ich profilach białkowych sugeruje możliwość występowania białkowych markerów patogenności u tych grzybów.