Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ antybiotykoterapii na zakażenia grzybicze u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii

Autor:
Ewa Tyczkowska-Sieroń, Anna Bartoszko-Tyczkowska, Wojciech Gaszyński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2007
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
233
Strona końcowa:
236
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
inwazje grzybicze, antybiotykoterapia, Candida, Oddział Intensywnej Terapii
Czytaj

Wprowadzenie: Oddział Intensywnej Terapii jest oddziałem najbardziej narażonym na występowanie zakażeń szpitalnych, które są przyczyną powikłań i zagrażają życiu pacjentów. Cel pracy: Określenie gatunków i prewalencji grzybów izolowanych od pacjentów leczonych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Klinicznego nr 1 w £odzi w latach 2002-2007, oraz ocena działań terapeutycznych prowadzących do zredukowania zakażeń grzybami. Materiał i metody: Badaniem objęto 116 szczepów grzybów uzyskanych z 5152 posiewów. Identyfikację gatunków przeprowadzono za pomocą testu API 20C AUX. Wyniki: 56,9% wyizolowanych szczepów stanowiła C. albicans, rzadziej występowały: C. parapsilosis (17,24%), C. glabrata (12,93%), C. tropicalis (12,07%) oraz C. krusei (0,86%). Liczba zakażeń Candida spp. w latach 2002-2004 utrzymywała się na stałym statystycznie poziomie (8,8 zakażeń/100 pacjentów). W roku 2005 zaobserwowano gwałtowny spadek liczby zakażeń do 1,6 /100 pacjentów, natomiast w roku 2006 istotny wzrost tej liczby do 4,7 zakażeń/100 pacjentów. Ta wzrostowa tendencja utrzymywała się w I połowie 2007 r. (7,4 zakażeń/100 pacjentów). Zaobserwowano, że zmniejszenie zużycia ceftazydymu w latach 2002-2005 przyczyniło się do spadku liczby zakażeń Candida spp., natomiast wzrost podawania leku w 2006 r. spowodował zwiększenie się tej liczby. Wykazano między tymi dwoma funkcjami istotną korelację. W 2004 r. zablokowano także stosowanie flukonazolu do profilaktyki. Wykazano brak korelacji między zużyciem flukonazolu a zmianą liczby zakażeń Candida non-albi-cans. Uwzględnienie jednak przesunięcia w badaniu zmian liczby zakażeń o pół roku w stosunku do terapii flukonazolem pozwoliło uzyskaæ korelację o bardzo wysokiej istotności. Wnioski: 1. Głównym czynnikiem etiologicznym zakażeń grzybami u pacjentów leczonych na Oddziale Intensywnej Terapii są grzyby z rodzaju Candida, z czego ponad połowę stanowi gatunek C. albicans. 2. Istnieje wyraźny związek między wzrostem liczby zakażeń wywołanych przez C. albicans a wzrostem zużycia induktorów zakażeń grzybiczych, takich jak ceftazydym. 3. Istotną rolę w ograniczeniu zakażeń szczepami Candida non-albicans odgrywa ograniczenie stosowania flukonazolu wyłącznie do celów terapeutycznych.