Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badania "jednego dnia" jako metoda oceny mikobioty u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego

Autor:
Jadwiga Nowicka, Urszula Nawrot, Katarzyna Włodarczyk, Kazimierz Kuliczkowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2007
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
241
Strona końcowa:
245
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, mikobiota, powietrze, nowotwory układu krwiotwórczego hematologiczne
Czytaj

Wprowadzenie: Chorzy na choroby układu krwiotwórczego stanowią grupę wysokiego ryzyka rozwoju infekcji grzybiczych. Cel pracy: Epidemiologiczna kontrola kolonizacji/infekcji grzybiczych na podstawie oceny mikobioty chorych oraz zanieczyszczenia grzybami powietrza wykonane w jednym dniu oraz porównanie wyników 2 badań odbytych w interwale czasowym 2 lat. Materiał i metody: Podjęto badania w odstępie 2 lat: I - 26.11.2002 i II - 25.11.2004. W badaniu I zbadano 36 chorych, 15 kobiet i 17 mężczyzn, w wieku 19-76 lat (17 z ostrą białaczką - AL, 18 z chłoniakami złośliwymi - Ly mal. i 1 z zespołem mielodysplastycznym - MDS), w II - 32 chorych, 15 kobiet i 17 mężczyzn, w wieku 23-84 lat, (18 z AL, 2 z przewlekłą białaczką szpikową - CML i 12 z Ly mal.). W badaniu I uzyskano 46/108 materiałów (plwociny - 19, kału - 22, moczu - 5), w II - 89/96 (plwociny - 30, kału - 27, moczu - 32). Plwocinę i kał inkubowano z 0,25% trypsyną i hodowano na podłożach Sabourauda - chloramphenicol i Chromagar. Grzyby identyfikowano w oparciu o morfologię i biochemicznie za pomocą testów ID32C (bioMérieux, France). Powietrze badano metodą sedymentacyjną na podłożach Sabourauda - chloramphenicolu. Wyniki: W badaniu I grzyby wyhodowano z 14/19 próbek plwociny, 16/22-kału i 2/5-moczu w liczbie 102 CFU/ml vs. g- 105 CFU/ml vs. g. Z liczby 50 wyizolowanych szczepów było 20 z plwociny, 28 - z kału i 2 - z moczu. Przeważały szczepy Candida non-albicans - 21, natomiast Candida albicans było 20 szczepów. Wśród pozostałych 9 szczepów innych grzybów od chorego z MM i przewlekłym nieżytem oskrzeli wyizolowano z plwociny i kału Aspergillus fumigatus. Powietrze w 7/8 pokoi zawierało grzyby, w tym 3 szczepy Aspergillus sp., lecz nie Aspergillus fumigatus. WII badaniu stwierdzono grzyby w 19/30 próbkach plwociny, w 17/27 - kału i w 4/32 moczu, w liczbie 102 CFU/ml vs. g - 104 CFU/ml vs. g. Wyizolowano 62 szczepów: z plwociny - 30, kału - 28 i moczu - 4. Najczęściej izolowanym grzybem była Candida albicans - 32 szczepów, Candida non-albicans - 22. Wśród pozostałych 8 był 1 Aspergillus fumigatus. Powietrze 4/8 pokoi zawierało grzyby, wśród nich stwierdzono tylko 1 szczep Aspergillus sp. Wnioski: Zmniejszyła się liczba szczepów Candida non-albicans (C. glabrata i C. tropicalis) w mikobiocie chorych w badaniu II, co wiążemy ze stosowaniem amfoterycyny B w przypadku FUO. Badanie "jednego dnia" może służyć do oceny epidemiologicznego zagrożenia, jakie stwarza zakażenie grzybami.