Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Cukrzyca noworodkowa u dzieci z Polski centralnej - wyrównanie urodzeniowego niedoboru masy ciała po zastosowaniu insulinoterapii

Autor:
Agnieszka Gach, Olga Wegner, Beata Mianowska, Krystyna Wyka, Małgorzata Zawodniak-Szałapska, Joanna Nazim, Jerzy Bodalski, Wojciech Młynarski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
3
Strona początkowa:
263
Strona końcowa:
265
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
cukrzyca noworodkowa, wyrównanie urodzeniowego niedoboru masy ciała
Czytaj

Wprowadzenie: Dane z piśmiennictwa wskazują, że utrwalona cukrzyca noworodkowa pojawiająca się w pierwszych 6 miesiącach życia jest związana z mutacjami w genach kodujących białka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek P trzustki. Celem pracy było określenie rozwoju pre- i postnatalnego pacjentów z cukrzycą rozpoznaną w pierwszych miesiącach życia, leczonych w Klinice Chorób Dzieci UM w Łodzi. Materiał i metody: Do badania włączono 10 pacjentów; mediana wieku w momencie rozpoznania cukrzycy wynosiła 2,25 (0,1; 6,2) miesiąca. Wyniki: W badanej grupie nie obserwowano obecności przeciwciał anty-GAD oraz anty-IA2 u dzieci z cukrzycą rozpoznaną do 4 mies.ż. Sugeruje to inny, niż immunologiczny charakter niedoboru insuliny. Porównanie masy ciała normalizowanej względem płci i wieku jako Z-score w momencie urodzenia i po rozpoznaniu cukrzycy w trakcie leczenia insuliną ujawniło istotną statystycznie różnicę między grupami, wynoszącą odpowiednio -1,5 (-3,2; -1,1) vs. -0,1 (-0,6; 1,3); p=0,04 dla analizy nieparametrycznej. Mediana wieku w momencie badania wynosiła 7,0 (4,0; 7,0) lat. Wnioski: Wyrównanie urodzeniowego niedoboru masy ciała świadczy prawdopodobnie o deficycie insuliny już w okresie życia płodowego i jest charakterystyczne dla dzieci z cukrzycą noworodkową uwarunkowaną genetycznie. Powyższe wyniki skłaniają do poszukiwania u badanych pacjentów mutacji w genach, których produkty białkowe pełnią kluczową rolę w insulinosekrecji.