Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Guzy serca u dzieci

Autor:
Beata Kucińska, Bożena Werner, Barbara Wójcicka-Urbańska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
3
Strona początkowa:
279
Strona końcowa:
283
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
dzieci, guz serca, badanie echokardiograficzne
Czytaj

Wprowadzenie: Guzy serca występują u dzieci bardzo rzadko. Celem pracy była ocena obrazu klinicznego i losów dzieci z guzami serca. Materiał i metody: Badaniami objęto 8 dzieci obserwowanych w okresie od 22 miesięcy do 10 lat. Rozpoznanie ustalono od 1 doby do 6 r.ż. U wszystkich wykonano badanie podmiotowe, przedmiotowe, standardowe i 24-godzinne EKG, RTG klatki piersiowej i ECHO-2D. Wyniki: 7 pacjentów było w stanie dobrym, 1 wymagał biernej tlenoterapii. U 4 wysłuchiwano szmer skurczowy, u 2 - niemiarową czynność serca, u 1 stwierdzono hepatomegalię. W EKG u 1 dziecka stwierdzono cechy przerostu lewej komory, u 2 pacjentów - zaburzenia rytmu. W RTG u 4 osób sylwetka serca była powiększona. U 5 dzieci w badaniu echo stwierdzono pojedyncze guzy, w tym u 3 — w prawej komorze serca, a u 2— w lewej komorze. U 3 pacjentów rozpoznano mnogie guzy: u 2 w obu komorach, u 1 — w prawym przedsionku i lewej komorze. U 1 chorego stwierdzono objawy tamponady serca z koniecznością natychmiastowej interwencji kardiochirurgicznej. Spośród 6 dzieci zakwalifikowanych do obserwacji u 1 stwierdzono zanik guza, u 3 — zmniejszenie się rozmiarów guza, a u 2 osób rozmiary guza nie uległy zmianie. U 2 operowanych dzieci wystąpiły powikłania: u jednego zawał prawej komory, a u drugiego - powikłania ze strony oun. U 2 dzieci rozpoznano stwardnienie guzowate. Wnioski: 1. Guzy serca często przebiegają skąpoobjawowo, chociaż mogą powodować zagrożenie życia w przebiegu tamponady lub arytmii. 2. Większość guzów ulega regresji z wiekiem dziecka i nie wymaga leczenia operacyjnego.