Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena częstości występowania przewlekłych powikłań u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 kończących opiekę pediatryczną

Autor:
Agnieszka Szadkowska, Iwona Pietrzak, Elżbieta Czerniawska, Beata Mianowska, Beata Orawiec, Anna Niwald, Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
4
Strona początkowa:
351
Strona końcowa:
356
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typ 1, mikroalbuminuria, retinopatia, nadciśnienie tętnicze
Czytaj

Celem pracy była ocena częstości występowania przewlekłych powikłań cukrzycy oraz ich czynników ryzyka u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 kończących opiekę pediatryczną. Materiał i metody: Badaniem objęto 120 pacjentów (57 dziewcząt, 63 chłopców) w wieku od 17,0 do 19,0 lat (średnia±SD: 18,2±0,6 roku), chorujących na cukrzycę od 4,0 do 17,6 roku (średnia±SD: 8,9±3,5 roku). U badanych oznaczono albuminurię w 10-godzinnej zbiórce moczu (metoda chemiluminescencji). Dno oka oceniono na podstawie badania okulistycznego przy użyciu lampy szczelinowej i fluoroangiografii. Dokonano pomiaru ciśnienia tętniczego, wzrostu i masy ciała. Analizie poddano średnie poziomy hemoglobiny glikowanej z okresu ostatnich 3 lat (metoda HPLC). Oceniono także profil lipidowy, stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy. Wyniki: U 15 pacjentów (13,3%) stwierdzono powikłania mikronaczyniowe: mikroalbuminurię u 1 osoby (0,83%), a retinopatię prostą - u 15 (13,3%) osób. Pacjenci, u których stwierdzono powikłania mikronaczyniowe, charakteryzowali się młodszym wiekiem w momencie zachorowania na cukrzycę (p<0,001), dłuższym czasem trwania choroby (p<0,001), wyższym średnim poziomem hemoglobiny glikowanej (p=0,013) oraz wyższą wartością skurczowego ciśnienia tętniczego (p=0,029). W badanej grupie u 8 osób (6,7%) rozpoznano nadciśnienie tętnicze, a u 34 (28,3%) stwierdzono stan przednadciśnieniowy. Nie zaobserwowano zależności między występowaniem zaburzeń wartości ciśnienia tętniczego a czasem trwania choroby i jej wyrównaniem metabolicznym. Odnotowano natomiast istotny wpływ BMI na występowanie podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego (p=0,025). Wnioski: Obecnie u chorych na cukrzycę typu 1 kończących opiekę pediatryczną powikłania mikronaczyniowe występują w niewielkim odsetku przypadków i najczęściej mają postać retinopatii prostej. Obecność powikłań mikronaczyniowych jest związana z czasem trwania choroby, przewlekłym wyrównaniem metabolicznym cukrzycy oraz wartościami SBP. Występowanie podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego wykazuje związek z wartością BMI.