Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badania nad zmianami wybranych struktur komórkowych, enterohormonalnych i wydzielniczych, regulujących wydzielanie żołądkowe w zakażeniu Helicobacter pylori u dzieci

Autor:
Elżbieta Czkwianianc, Wojciech Kozłowski, Andrzej Kulig, Stanisław Łukaszek, Izabela Płaneta-Małecka, Ewa Małecka-Panas
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
4
Strona początkowa:
362
Strona końcowa:
368
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
Helicobacter pylori, komórki G i D, gastryna, pepsynogen, dzieci, przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka
Czytaj

Wprowadzenie: W objawach dyspeptycznych towarzyszących zakażeniu Helicobacter pylon (//. pylori) u dzieci istotną rolę odgrywają zaburzenia wydzielnicze żołądka. Celem pracy była ocena wpływu zakażenia Helicobacter pylori u dzieci na mechanizmy komórkowe regulujące funkcję wydziel-niczą żołądka. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 40 dzieci (w wieku 5-17 lat) z przewlekłymi objawami dyspeptycznymi, w tym u 20 osób z zakażeniemH. pylori i przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka, oraz u 20 osób bez zakażenia. Do identyfikacji komórek stosowano metody immunohistochemiczne, a stężenia gastryny i pepsynogenu w surowicy oceniano radioimmunolo-gicznie. Oceniono korelację pomiędzy średnią liczbą komórek G i D a nasileniem zmian zapalnych błony śluzowej żołądka. Wyniki: Liczba komórek G przypadających na 1 gruczoł żołądkowy u dzieci zakażonych wynosiła średnio 4,77±1,58 i była istotnie wyższa (p<0,001), niż u osób niezakażonych (2,35±0,96). ?rednia liczba komórek D wynosiła 0,25±0,22 i była istotnie niższa (p<0,001) niż w grupie porównawczej (0,71±0,23). ?rednie stężenie gastryny w surowicy dzieci z zakażeniem było istotnie wyższe niż u dzieci bez zakażenia (p<0,001) i wynosiło odpowiednio 86,4±44,1 ng/ml oraz 46,3± 12,3 ng/ml. W zakresie średniego stężenia pepsynogenu zaobserwowano tendencję podobną, ale różnice nie były istotne statystycznie. Stwierdzono wyraźnąi istotną statystycznie dodatnią korelację między liczbą komórek G a nasileniem zapalenia błony śluzowej żołądka (r = 0,711; p<0,001) u zakażonych dzieci. Wykazano ujemną korelację między średnią liczbą komórek D a nasileniem zmian zapalnych błony śluzowej żołądka (r = -0,580; p<0,01) w grupie osób z zakażeniem. Wnioski: Zakażenie H. pylori wywołuje zmiany ilościowe w komórkach G i D błony śluzowej żołądka, co wpływa na zwiększenie wydzielania gastryny, przyczynia się do nadmiernego wydzielania żołądkowego i sprzyja zmianom zapalnym błony śluzowej żołądka.