Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena zależności między densytometrycznymi i ultradźwiękowymi wskaźnikami gospodarki mineralnej kości a występowaniem złamań u dzieci

Autor:
Agnieszka Rusińska, Danuta Chlebna-Sokół, Andrzej Lewiński, Joanna Golec, Elżbieta Woźniak, Arkadiusz Zygmunt
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2007
Tom:
37
Numer:
4
Strona początkowa:
369
Strona końcowa:
376
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
badanie ultradźwiękowe kości piętowej, densytometria, złamania, dzieci
Czytaj

Celem pracy była próba ustalenia związku między densytometrycznymi i ultradźwiękowymi parametrami gęstości mineralnej a występowaniem złamań kości u dzieci. Materiał i metody: Badaniami objęto 380 dzieci w wieku 5-18 lat, w tym 157 dziewcząt i 223 chłopców. Przebyte lub aktualne złamania kręgów stwierdzono u 10 spośród badanych dzieci, natomiast złamania kości długich u 177 dzieci. Osteoporozę rozpoznano u 87 pacjentów, osteopenię u 147 badanych, u pozostałych 146 dzieci nie stwierdzono obniżenia gęstości mineralnej kośćca. W ocenie gęstości mineralnej wykorzystano badanie densytometryczne kośćca metodą absorpcjometrii promieniowania X o podwójnej energii (DXA) i ilościową metodą ultradźwiękową (QUS). Wyniki: Wykazano znamienną statystycznie dodatnią korelację między parametrami badania DXA i badania ultradźwiękowego, najwyższe współczynniki korelacji uzyskano dla współczynnika Stiffness, BUA (szerokopasmowe tłumienie ultradźwięków) i gęstości mineralnej w projekcji total body. Stwierdzono istotnie niższe średnie wartości wskaźników Z-score w total body i spine u dzieci ze złamaniami kręgów. Obserwowano również tendencję do niższych wartości wszystkich parametrów badania ultradźwiękowego w tej grupie badanych. Natomiast w przypadku złamań kości długich nie stwierdzono różnic znamiennych statystycznie dla wartości średnich wszystkich badanych wskaźników między pacjentami ze złamaniami i bez złamań, także po uwzględnieniu szczegółowej analizy w poszczególnych grupach wiekowych. Wnioski: 1. Istotne różnice w zakresie wskaźników Z-score w projekcji total body i spine między pacjentami ze złamaniami kręgów i bez takich złamań pozwalają na wykorzystanie tych wskaźników w ocenie zagrożenia złamaniami kręgów u dzieci. 2. Brak różnic w wartościach średnich parametrów densytometrycznych i ultradźwiękowych między dziećmi ze złamaniami i bez złamań kości długich sugeruje obecność innych niż obniżenie gęstości mineralnej przyczyn tych złamań, w tym zaburzeń struktury części białkowej tkanki kostnej. 3. Wysokie współczynniki korelacji między wynikami badania DXA i QUS potwierdzają przydatność diagnostyczną badania ultradźwiękowego we wstępnej, przesiewowej, nieinwazyjnej ocenie stanu uwapnienia szkieletu u dzieci.