Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi parametrami bariery antyoksydacyjnej i przemiany lipidowej u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy

Autor:
Anna Sierakowska-Fijałek, Paweł Fijałkowski, Jan Błaszczyk, Zbigniew Baj, Piotr Kaczmarek, Mariusz Stępień, Jacek Rysz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
6
Strona początkowa:
397
Strona końcowa:
402
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
miażdżyca, dzieci, lipidy, homocysteina, antyoksydanty
Czytaj

Wprowadzenie: Proces miażdżycowy rozpoczyna się już w wieku dziecięcym i młodzieńczym. Obecnie wśród wielu czynników ryzyka miażdżycy bierze się pod uwagę udział hiperhomocysteinemii w rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Efekt aterogenny homocysteiny związany jest z jej działaniem cytotoksycznym prowadzącym do zaburzeń czynności i uszkodzenia śródbłonka naczyniowego. Koreluje on z zaburzeniem czynności bariery antyoksydacyjnej. Cel pracy: Ocena zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny, aktywnością wybranych parametrów bariery antyoksydacyjnej i stężeniem lipidów w surowicy krwi u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy. Materiał i metodyka: W grupie 670 dzieci u 76 stwierdzono obecność czynników ryzyka miażdżycy. W dalszych badaniach brało udział 48 dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na udział w programie. Grupę kontrolną stanowiło 25 zdrowych dzieci. Oceniono stężenie cholesterolu całkowitego (total cholesterol - TC), cholesterolu frakcji LDL (Iow density lipoproteins cholesterol - LDL-C) i HDL (high density lipoproteins cholesterol -HDL-C), triglicerydów (triglycerides -TG), stężenie homocysteiny (homocystein - Hcy), aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (superoxide dismu-tase - SOD), peroksydazy glutationowej (glutathione peroxidase - GSH-Px), katalazy (catalase - CAT) oraz stężenie dialdehydu malonowego (ma-lonic dlaldehyde - MDA). Wyniki: Najczęstszymi czynnikami ryzyka w badanej grupie dzieci były: otyłość, nadciśnienie tętnicze oraz zaburzenia lipidowe pod postacią wyższego stężenia TC, LDL-C, TG oraz niższych wartości HDL-C. Nie stwierdzono istotnych różnic w stężeniu homocysteiny między badanymi grupami, jednakże u dzieci z dwoma czynnikami ryzyka stężenie homocysteiny było znamiennie wyższe. Aktywność GSH-Px była statystycznie znamiennie wyższa u dzieci z czynnikami ryzyka (p<0,001), natomiast aktywność CAT była niższa (p<0,05) w porównaniu z grupą kontrolną. Nie stwierdzono istotnych różnic w aktywności SOD oraz w stężeniu MDA pomiędzy badanymi grupami. U dzieci z hiperhomocysteinemią stwierdzono statystycznie znamiennie wyższe stężenia lipidów w surowicy krwi i niższą aktywność katalazy. Wnioski: Podwyższone stężenie homocysteiny w surowicy krwi oraz zaburzenia bariery antyoksydacyjnej u dzieci z czynnikami ryzyka mogą stanowić potencjalny markerwczesnegozagrożenia rozwojem miażdżycy.