Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dynamika progresji procesu miażdżycowego w tętnicach wieńcowych

Autor:
Jacek Morka, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Drożdż
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2007
Tom:
9
Numer:
6
Strona początkowa:
417
Strona końcowa:
421
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
miażdżyca, progresja procesu miażdżycowego, odcinek proksymalny, dystalny tętnic wieńcowych
Czytaj

Wprowadzenie: Proces miażdżycowy to stan dynamicznych zmian ulegający w swojej naturalnej historii ciągłej progresji. Efektem klinicznym toczących się zmian w tętnicach mogą być ostre zespoły wieńcowe, tętniaki lub zakrzępica tętnicza. Indukcja zmian miażdżycowych jest procesem złożonym i wieloczynnikowym. Do najważniejszych z nich należą: podwyższone stężenie LDL-cholesterolu, zwiększone wytwarzanie wolnych rodników, inicjacja reakcji zapalnej, uszkodzenie śródbłonka, obniżenie stężenia HDL-cholesterolu, zwiększona aktywność prozakrzepowa. Cel pracy: Określenie tempa narastania zmian miażdżycowych, częstości progresji lub regresji procesu miażdżycowego w tętnicach wieńcowych u pacjentów z chorobą wieńcową w seryjnych badaniach koronarograficznych. Materiał i metodyka: Do badania włączono kolejnych 177 pacjentów, u których wykonano koronarografię, co najmniej dwukrotnie. Badana grupa pacjentów obejmowała 128 mężczyzn i 49 kobiet. ?redni wiek w grupie badanej to 55±10 lat, w grupie kobiet 59±9 lat, a w grupie mężczyzn 53±10 lat. Najliczniejszą grupę, 64% osób włączonych do badania, stanowili pacjenci w przedziale wieku 41-60 lat. W grupie badanych pacjentów analizie zostały poddane zmiany miażdżycowe w tętnicach wieńcowych, opisywane w seryjnych badaniach koronarograficznych Wyniki: ?redni czas pomiędzy kolejnymi badaniami wynosił 15 miesięcy, maksymalny 36 miesięcy, minimalny 3 miesiące. W czasie obserwacji nastąpił wzrost średniej wartości Gensini Score z 21,9±29,7 do 35,7±38,4. ?rednia wartość przyrostu Gensini Score w ciągu roku wynosiła we wszystkich naczyniach - 15,4 punktów, w naczyniach proksymalnych - 8,6 punktów, w naczyniach dystalnych - 10,3 punktów. Wykazano, że u mężczyzn przyrost Gensini Score wciągu roku był większy i wyniósł 17 punktów w stosunku do wartości u kobiet 10,4 punktów; p=0,005. Wnioski: W badaniu stwierdzono istotny trend progresji zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Widoczne jest różne tempo i inna dynamika tęgo procesu w częściach proksymalnych i dystalnych naczyń wieńcowych. W obserwowanej grupie zaznacza się tendencja do większej dynamiki narastania zmian miażdżycowych w naczyniach dystalnych. W grupie mężczyzn stwierdzono większą częstość progresji miażdżycy.