Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ zmian trądzikowych na wybrane parametry jakości życia

Autor:
Hanna Rolka, Jolanta Lewko, Maria Kuprianowicz, Cecylia Łukaszuk, Elżbieta Krajewska- Kułak, Anna Baranowska, Barbara Jankowiak, Wiaczesław Niczyporuk, Marek Niczyporuk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
19
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
trądzik pospolity, jakość życia
Czytaj

Wprowadzenie: Skóra człowieka odgrywa rolę bariery ochronnej, ale również spełnia funkcje: estetyczną, komunikacyjną, seksualną, percepcyjną i ekspresyjną. Te elementy warunkują to, że pacjenci dermatologiczni w sposób szczególny odbierają swój wizerunek oraz nisko oceniają jakość własnego życia. Przykładem takiego schorzenia jest trądzik pospolity. Z trądzikiem zmaga się około 95% chłopców i ponad 80% dziewcząt w okresie dojrzewania. Cel pracy: Ocena jakości życia badanych pacjentów ze zmianami trądzikowymi. Zbadanie poziomu wiedzy respondentów na temat trądziku oraz ocena wybranych parametrów jakości życia badanych pacjentów ze zmianami trądzikowymi. Materiał i metody: Badaniem objęto 150 pacjentów poradni dermatologicznych w Białymstoku. Materiał badawczy zebrano metodą sondażu diagnostycznego za pomocą kwestionariusza składającego się z 36 pytań oraz przy użyciu Wskaźnika Wpływu Dolegliwości Skórnych na Jakość Życia - Dermatology Life QualityIndex(DLQI). Wyniki: Ponad połowa badanych nie akceptowała swego wyglądu z trądzikiem, postrzegając zmiany jako duży problem. Co drugi ankietowany był zdania, że jego jakość życia jest obniżona z powodu trądziku. Wykazano istotnie statystycznie różnice w większości odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu DLQI między chłopcami i dziewczętami. ?rednia wartość ogólnego wskaźnika DLQI dla chłopców i dziewcząt wynosiła 6,89±1,9, a średni wskaźnik DLQI dla obojga płci wyniósł 0,69±0,5. Stopień obniżenia jakości życia pozostawał w związku z płcią. Stwierdzono istotne statystycznie różnice w wartości średniego ogólnego wskaźnika DLQI (p<0,001) oraz średniego wskaźnika DLQI (p=0,0043) między chłopcami i dziewczętami. Wyższy średni wskaźnik DLQI stwierdzony w grupie dziewcząt może świadczyć o większym stopniu upośledzenia ich jakości życia, w porównaniu z chłopcami.