Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktywność in vitro worikonazolu i kaspofunginy wobec szczepów Candida spp. oceniana metodą Etestu

Autor:
Maria Szymankiewicz, Maciej Dancewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2008
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
15
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, wrażliwość, Etest, worikonazol, kaspofungina
Czytaj

Wprowadzenie: Dane dotyczące występowania zakażeń grzybiczych, a szczególnie dane przedstawiające wrażliwość grzybów na leki przeciwgrzy-bicze w Polsce są rzadko publikowane. Cel pracy: Celem pracy była ocena wrażliwości szczepów Candida spp. na worikonazol i kaspofunginę. Materiał i metody: Analizą objęto 29 szczepów należących do: C. albicans (n=11), C. glabrata (n=10) i C. parapsilosis (n=8), wyosobnionych z krwi, płynu opłucnowego i końcówki cewnika naczyniowego. MICs oznaczono metodą Etestu przy użyciu podłoża agarowego RPMI1640 buforowanego MOPS do pH 7,0, zawierającego 2,0% D-glukozy. Płytki inkubowano w temp. 35°C. Odczytu dokonywano po 48 godz. inkubacji. 80,0% zahamowanie wzrostu przyjmowano jako wartość MICs (nie brano pod uwagę mikrokolonii). Dla worikonazolu przyjęto kryteria interpretacyjne opublikowane przez CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute). Do kontroli zastosowano: C. parapsilosis ATCC 22019, C. krusei ATCC 6258 i C. albicans ATCC 90028. Otrzymane wartości MICs mieściły się w przyjętym zakresie. Wyniki: 100,0% badanych szczepów wykazywało wrażliwość na worikonazol. Wartości MICs zawierały się w przedziale 0,004-0,19 mg/l. Dla 90,0% badanych szczepów MIC kaspofunginy wynosił 0,75 mg/l. Wnioski: Wyniki otrzymane w niniejszej pracy potwierdzają wysoką aktywność in vitro worikonazolu i kaspofunginy wobec szczepów Candida spp.