Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Hipercholesterolemia wpływa na wartość prognostyczną farmakologicznego testu echokardiograficznego

Autor:
Paulina Wejner-Mik, Piotr Lipiec, Maria Krzemińska-Pakuła, Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław Drożdż, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
25
Strona końcowa:
28
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
farmakologiczna echokardiografia obciążeniowa, wartość predykcyjna
Czytaj

Wprowadzenie: Farmakologiczna echokardiografia obciążeniowa jest cenioną metodą diagnostyczną u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Ponadto, w ostatnim czasie podkreśla się także wartość wyniku testu echokardiograficznego dla przewidywania przyszłych powikłań kardiologicznych. Cel pracy: Ocena wpływu jednego z częstych czynników ryzyka choroby wieńcowej - hipercholesterolemii (hypercholesterolemia - HCH) na długoterminową wartość predykcyjną farmakologicznego testu echokardiograficznego (stress echocardiography-SE) dla przewidywania powikłań krążeniowych. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 224 pacjentów (62% mężczyzn, wiek 55± 10 lat) z chorobą niedokrwienną serca, u których wykonano farmakologiczny test echokardiograficzny celem diagnostyki choroby niedokrwiennej serca. Obciążeniowe badanie echokardiograficzne przeprowadzono z użyciem dobutaminy (84%) lub dipirydamolu (16%), zgodnie ze standardowymi protokołami wysokich dawek wymienionych leków. Po średnio 53 miesiącach (od 12 do 91 miesięcy) przeprowadzono badanie kontrolne, w którym odnotowywano „punkty końcowe" (majoradverse coronary events - MACE), do których należały: przebyty zawał mięśnia sercowego, rewaskularyzacja mięśnia sercowego, zgon. Porównywano wartość prognostyczną testu u chorych z prawidłowym profilem lipidowym i z hipercholesterolemia. Analiza statystyczna obejmowała porównanie okresu przeżycia bez powikłań, a także czas przeżycia chorych dla wspomnianych dwóch grup pacjentów za pomocą krzywych Kaplana-Meiera, oraz modele analizy wieloczynnikowej. Wyniki: Charakterystyka badanej grupy: 50% miało hipercholesterolemię, 44% - nadciśnienie tętnicze, 62% - nikotynizm w wywiadzie, 31% -przebyty zawał mięśnia sercowego, 12% cukrzycę. Indukowane zaburzenia kurczliwości podczas SE odnotowano u 108 pacjentów (48%). W grupie chorych z hipercholesterolemia (112 osób) dodatni wyniktestu miało 51 pacjentów (45%). Podczas okresu obserwacji, 21 pacjentów zmarło (9%), a u 132 (58%) wystąpiły inne powikłania kardiologiczne (u 45 pacjentów odnotowano ostre zespoły wieńcowe, 45 chorych poddano zabiegowi przezskórnej plastyki naczyń wieńcowych, a 42 - zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego). Po wykonaniu analizy, HCH i dodatni wynik SE okazały się być niezależnymi czynnikami wystąpienia powikłań (Cochran-Cox: p=0,001, p<0,0001 odpowiednio). Jednak dodatni wyniktestu SE u chorych z prawidłowym profilem lipidowym miał większą wartość prognostyczną niżw grupie chorych z HCH (HR: 3,57; p=0,0001 i HR: 2,05; p=0,003 odpowiednio). Wnioski: U chorych podawanych diagnostycznej farmakologicznej próbie echokardiograficznej, obecność HCH zmniejsza wartość prognostyczną dodatniego wyniku SE dla MACE.