Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Insulinooporność u pacjentów z niewydolnością serca jest związana ze stężeniem interleukiny 6 w surowicy - wyniki wstępne

Autor:
Karol Adam Kamiński, Małgorzata Jasiewicz, Izabela Wojtkowska, Barbara Szepietowska, Anna Jackowska, Małgorzata Szelachowska, Włodzimierz Jerzy Musiał
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
33
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
interleukina 6, niewydolność serca, insulinooporność, HOMA
Czytaj

Wprowadzenie: Interleukina 6 (IL-6) jest plejotropową cytokiną uczestniczącą zarówno w odpowiedzi zapalnej organizmu, jak też w regulacji metabolizmu węglowodanów. Odgrywa ona istotną rolę w regulacji insulinowrażliwości poszczególnych tkanek. Wykazano iż podwyższone stężenie IL-6 u pacjentów z niewydolnością serca (congestive heart failure - CHF) jest markerem złego rokowania. Jednak mechanizm tego zjawiska nie został dotychczas wyjaśniony. Wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach wykazały zwiększoną insulinooporność chorych z CHF. Dotychczas nie wykazano czy może mieć to związek z podwyższonym stężeniem IL-6. Cel pracy: Ocena zależności pomiędzy stężeniem IL-6 a parametrami insulinooporności u pacjentów z CHF. Materiał i metodyka: Piętnastu pacjentów ze stabilną umiarkowaną niewydolnością serca w II i III klasie wg NYHA oraz 21 zdrowych ochotników zostało włączonych do badania. Wykluczono osoby zwywiadem zaburzeń gospodarki węglowodanowej, zaktualną lub przebytą infekcją orazz przewlekłymi chorobami zapalnymi. Wszyscy uczestnicy badania mieli wykonany doustny test obciążenia 75 g glukozy (or a lglucose tolerance test -OGTT), podczas którego oceniano stężenie glukozy i insuliny w surowicy. Na tej podstawie wyliczono parametry insulinooporności: model homeostazy (homeostasis model assessment- HOMA), sumaryczne stężenie insuliny (Sigma insulin), skorygowaną odpowiedź insulinową (corrected insulin response - CIR). Oceniano również stężenie IL-6 w surowicy (ELISA firmy R'n'D). Wyniki: Chorzy z CHF mieli znamiennie wyższe stężenie IL-6 w porównaniu do grupy kontrolnej (odpowiednio 3,1±2,2 pg/mL vs 1,8±1,1 pg/mL; p<0,05), jak też wyższą wartość CIR (odpowiednio 8,7±4,9 vs -1,5±17,4; p<0,05). W tej grupie pacjentów obserwowano istotne korelacje pomiędzy stężeniem IL-6 w surowicy a parametrami insulinooporności, takimi jak: HOMA (r=0,57; p<0,005), suma stężeń insuliny (r=0,72; p=0,005) oraz stężenie insuliny w 120 minucie OGTT (r=0,79; p<0,005). Wnioski: U pacjentów z CHF parametry oceniające insulinooporność korelują ze stężeniem IL-6 w surowicy krwi. Jest to jeden z potencjalnych mechanizmów w jaki może dojść do wzrostu insulinooporności u pacjentów z niewydolnością serca.