Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Test marszu 6-minutowego - silny niezależny czynnik predykcyjny wystąpienia złożonego punktu końcowego u pacjentów z niewydolnością serca na podłożu choroby niedokrwiennej serca

Autor:
Michał Kidawa, Tomasz Wierzchowski, Ewa Rusiecka, Magdalena Kłosińska, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Drożdż
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
43
Strona końcowa:
47
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
test marszu, zastoinowa niewydolność serca, choroba wieńcowa, śmiertelność
Czytaj

Wprowadzenie: W grupie pacjentów z zaawansowaną postacią choroby wieńcowej i współistniejącą niewydolnością serca zwiększa się ryzyko zgonu z przyczyn naczyniowo-sercowych. Stąd poszukiwanie testu pozwalającego wydzielić podgrupy chorych wymagających najbardziej agresywnego leczenia mającego na celu wydłużenie przewidywanego czasu przeżycia. Problemem pozostaje wyodrębnienie czynnika różnicującego czy grupy parametrów pozwalających na dokonanie właśnie takiego wyboru. Cel pracy: Ustalenie, który spośród czynników demograficznych, klinicznych bądź parametrów biochemicznych, elektrokardiograficznych czy echokardiograficznych, a także z danych uzyskanych w trakcie koronarografii, ma wpływ na rokowanie w grupie pacjentów z niewydolnością serca rozwijającą się na podłożu choroby niedokrwiennej serca z obecną wielonaczyniową postacią choroby wieńcowej. Materiał i metodyka: Grupę badaną stanowiło 56 chorych w tym 42 mężczyzn (75%) w wieku 57±10 lat z niewydolnością serca (klasa III i IV wg NYHA) powstałą na podłożu choroby niedokrwiennej serca. U każdego chorego w trakcie trwającej 12 miesięcy obserwacji (follow-up) oceniano wystąpienie złożonego punktu końcowego definiowanego jako: zgon lub nagłe zatrzymanie krążenia, ponowna hospitalizacja, nawrót niestabilnej dławicy piersiowej, zawał mięśnia sercowego, wykonany zabieg przezskórnej angioplastyki lub pomostowania aortalno-wieńcowego, wszczepienie rozrusznika lub kardiowertera-defibrylatora, udar mózgu, zmiana na bardziej zaawansowaną klasę w klasyfikacji NYHA i/lub CCS, kwalifikacja do przeszczepu serca, wyładowania kardiowertera-defibrylatora. Wyniki: W badanej populacji w czasie 12-miesięcznej obserwacji (follow-up) obserwowano wystąpienie poszczególnych punktów końcowych u 50% chorych. W analizie jednoczynnikowej obecna była korelacja pomiędzy wystąpieniem złożonego punktu końcowego a indeksem zaawansowania zmian miażdżycowych, tzw. Gensini score (p<0,05), frakcją wyrzutową lewej komory (p<0,05), testem marszu 6-minutowego (p<0,01). Nie obserwowano istotnej korelacji pomiędzy wystąpieniem złożonego punktu końcowego a stężeniem niektórych markerów angiogenezy, jak VEGF (ang. vascular endothelial growth factor), wartościami skurczowego ciśnienia tętniczego ani poziomami markerów uszkodzenia miokardium (creatynine phospho kinase MB fraction - CK-MB) oraz stężeniami BNP (ang. B-type natriuretic peptide). Analiza wieloczynnikowego modelu regresji logistycznej metodą "wsteczną" wykazała, że jedynym istotnym niezależnym predyktorem wystąpienia złożonego punktu końcowego u pacjentów z grupy badanej był wynik testu marszu 6-minutowego [OR=0,99,95% Cl (0,98-0,99), p=0,018]. Wnioski: Prosty w wykonaniu i interpretacji 6-minutowy test marszu jest najsilniejszym parametrem pozwalającym na ocenę rokowania w grupie chorych z kardiomiopatią niedokrwienną i frakcją wyrzutową lewej komory <30%. Zmniejszenie dystansu poniżej 500 m zwiększało prawdopodobieństwo wystąpienia złożonego punktu końcowego do 90% w skali roku.