Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wczesna pozawałowa ocena rezerwy wieńcowej w badaniu echokardiograficznym po dowieńcowym podaniu komórek macierzystych szpiku kostnego

Autor:
Michał Plewka, Maria Krzemińska-Pakuła, Tomasz Jeżewski, Agata Wrzesień-Kuś, Agnieszka Wierzbowska, Piotr Lipiec, Karina Wierzbowska-Drabik, Jan Z. Peruga, Anna Korycka, Tadeusz Robak, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
48
Strona końcowa:
53
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
implantacja komórek macierzystych, zawał serca, rezerwa wieńcowa
Czytaj

Wprowadzenie: Pomimo postępu w terapii ostrych zespołów wieńcowych, zawał mięśnia sercowego często prowadzi do rozwoju niewydolności serca. Wiele nadziei wiąże się z użyciem komórek macierzystych (bone marrow stem cells - BMSC) w leczeniu dysfunkcji zawałowej i prewencji przebudowy serca. Cel pracy: Ocena rezerwy wieńcowej metodą przezklatkowej echokardiografii doplerowskiej w gałęzi przedniej zstępującej, przed i bezpośrednio po dowieńcowym podaniu komórek macierzystych. Materiał i metodyka: Badano grupę 18 chorych, w 5-8 dobie pierwszego zawału serca, z wyjściową frakcją wyrzutową lewej komory <40%. ?redni wiek w badanej grupie wynosił 53±5 lat, były w niej 4 kobiety. Wszystkim podawano dowieńcowo zawiesinę 20-ml, zawierającą średnio l,7±0,72><108 komórek macierzystych szpiku kostnego. Wyniki: Rezerwa wieńcowa bezpośrednio po zabiegu nie uległa zmianie w porównaniu z badaniem wyjściowym (2,2±0,4 vs 2,3±0,8; p=NS). Wnioski: W badaniu wykazano po raz pierwszy, że dowieńcowe podanie komórek macierzystych szpiku kostnego nie upośledza rezerwy wieńcowej oznaczanej nieinwazyjnie metodą przezklatkowej echokardiografii doplerowskiej.