Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przegląd badań dotyczących oceny deficytów poznawczych u pacjentów poddanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego

Autor:
Renata Wojtyńska, Joanna Rymaszewska
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
63
Strona końcowa:
71
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
deficyty poznawcze, pomostowanie naczyń wieńcowych, krążenie pozaustrojowe, choroba niedokrwienna serca
Czytaj

Operacyjne udrażnianie naczyń sercowych metodą pomostowania aortalno-wieńcowego (coronary artery bypass grafting - CABG) należy do powszechnych metod inwazyjnego leczenia pacjentów z nasilonymi objawami choroby niedokrwiennej serca. Pomimo udoskonalenia metod chirurgicznych i sposobów protekcji mięśnia sercowego, a w efekcie lepszego rokowania chirurgicznego, rozpowszechnienie zaburzeń poznawczych po operacjach CABG nie uległo istotnej poprawie. Rozpiętość wyników wskazujących na pogorszenie sprawności funkcji poznawczych u pacjentów bezpośrednio po operacji CABG wynosi od kilkunastu do 90%. Potwierdzono związek między obserwowanymi deficytami poznawczymi a subiektywną ogólną oceną stanu zdrowia, pogorszeniem funkcjonowania społecznego i zawodowego oraz wiekiem pacjentów. W doniesieniach dokumentujących zmiany funkcjonowania poznawczego brak jest zgodności co do wskaźników rozpowszechnienia deficytów poznawczych i ich manifestacji klinicznej. Toczy się dyskusja na temat metod i kryteriów oceny neuropsychologicznej uszkodzeń mózgu pacjentów po operacjach serca. Poszukiwane są markery biochemiczne obserwowanych deficytów oraz zależności z wynikami badań neuroobrazowych.