Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Uwarunkowania socjoekonomiczne jadłowstrętu psychicznego

Autor:
Katarzyna Ziora, Mieczysław Szalecki, Paweł Nogal, Jakub Ustrzycki, Joanna Oświęcimska, Katarzyna Rojewska, Wojciech Pałasz, Piotr Gorczyca, Andrzej Lewiński, Antoni Dyduch
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
1
Strona początkowa:
33
Strona końcowa:
39
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
jadłowstręt psychiczny, czynniki socjalno-ekonomiczne
Czytaj

Wprowadzenie: Etiopatogeneza jadłowstrętu psychicznego (anorexia nervosa - AN) jest wieloczynnikowa. W powstawaniu choroby odgrywają rolę czynniki indywidualne, psychologiczne, środowiskowe, rodzinne i kulturowe. W dostępnym piśmiennictwie polskim i zagranicznym znane są publikacje podejmujące temat uwarunkowań społecznych anorexia nervosa, ale na ogół są to prace dotyczące niewielkich grup chorych. Cel pracy: Ocena wpływu uwarunkowań socjoekonomicznych, w tym: czynników demograficznych, modelu rodziny, stopnia wykształcenia rodziców i statusu ekonomicznego rodziny na ujawnienie się jadło wstrętu psychicznego u dziewcząt w porównaniu do zdrowych dziewcząt w wybranej populacji polskiej. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 146 dziewcząt z AN (średni wiek - 14,7 roku), hospitalizowanych na oddziałach Endokrynologii Dziecięcej: w Zabrzu (n=1 16), Kielcach (n=20) i Łodzi (n=1 0) w ciągu ostatnich 5 lat. Grupę kontrolną stanowiło 166 zdrowych dziewcząt (średni wiek - 17,1 roku) losowo wybranych spośród uczennic szkół ponadpodstawowych oraz pacjentek poradni dziecięcych na ?ląsku, w Kielcach i Łodzi. Dane dotyczące czynników demograficznych (wiek rodziców, liczebność rodziny, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia), statusu socjalno-ekonomicznego oraz relacji między członkami rodziny uzyskano na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego wśród rodziców badanych dziewcząt. Wyniki: Wiek rodziców, liczebność rodziny, miejsce zamieszkania dziewcząt z AN (miasto/wieś) i dziewcząt zdrowych były podobne. Oceniono, iż dziewczęta z AN znamiennie częściej mieszkają w domach jednorodzinnych i w nowym budownictwie w porównaniu do osób zdrowych. Dziewczęta z AN częściej pochodziły z rodzin rozbitych i częściej też notowano konfliktowe pożycie w ich rodzinach. Wnioski: 1. Dziewczęta z jadłowstrętem psychicznym wywodzą się z rodzin typowych dla badanej przez nas populacji polskiej. 2. Na ujawnienie się jadło wstrętu psychicznego u młodych dziewcząt może mieć wpływ wyższy, niż w ogólnej populacji status ekonomiczny rodziny, jednak wymaga to dokładniejszej i zobiektywizowanej analizy socjologicznej. 3. Ujawnienie nieprawidłowości w relacjach między członkami rodzin dziewcząt z anorexia nervosa wskazuje na celowość prowadzenia badań w tym zakresie.