Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przydatność oznaczeń peptydów natriuretycznych (nt-proanp, nt-probnp) w diagnostyce kardiotoksyczności późnej antybiotyków antracyklinowych

Autor:
Anna Szczepaniak-Kubat, Krzysztof Truszkowski, Beata Zalewska-Szewczyk, Krystyna Wyka, Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
1
Strona początkowa:
54
Strona końcowa:
60
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
peptydy natriuretyczne, kardiotoksyczność, antybiotyki antracyklinowe
Czytaj

Wprowadzenie: Diagnostyka kardiotoksyczności późnej antybiotyków antracyklinowych jest trudna, gdyż progresywny proces uszkodzenia kardiomiocytów przez długi czas pozostaje niemy klinicznie i niewidoczny w badaniach obrazowych serca. W ostatnich latach wzrasta znaczenie diagnostyczne biochemicznych markerów funkcji serca. Celem pracy była ocena przydatności oznaczeń peptydów natriuretycznych: NT-proANP i NT-proBNP w diagnostyce kardiomio-patii poantracyklinowej. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 29 osób w wieku od 7 do 25 lat (średnia wieku 16,1±6,5 roku) leczonych w przeszłości z powodu nowotworu z użyciem antybiotyków antracyklinowych. Za wyjątkiem jednej osoby, badani nie mieli objawów niewydolności krążenia. U wszystkich wykonano badanie echokardiograficzne z oceną parametrów skurczowych i rozkurczowych serca oraz oznaczono peptydy natriuretyczne we krwi. Grupę porównawczą stanowiło 49 zdrowych dzieci i młodych osób dorosłych, w wieku od 6 do 25 lat. U 20 osób oceniono parametry echokardiograficzne (grupa A— średnia wieku: 12,4±3,88 roku). U 29 osób oznaczono peptydy natriuretyczne (grupa B — średnia wieku: 15,5±4,5 roku). Wyniki: W grupie badanej średnia wartość parametrów: LVEF, LVFS i wskaźnika E/A była istotnie statystycznie niższa, niż w grupie porównawczej. ?rednia wartość parametrów: MVA, IVRT, MPI była natomiast istotnie statystycznie wyższa, niż w grupie porównawczej. W grupie badanej średnie stężenie NT-proANP i NT-proBNP było istotnie statystycznie wyższe, niż w grupie porównawczej. Nie wykazano zależności między czynnikami ryzyka kardiotoksyczności późnej antracyklin a stężeniem peptydów natriuretycznych. Wnioski: 1. U osób leczonych w przeszłości antybiotykami antracyklinowami występuje wzrost stężenia NT-proANP i NT-proBNP we krwi oraz zaburzenia relaksacji mięśnia sercowego. 2. Brak korelacji między skumulowaną dawką antracyklin i parametrami echokardiograficznymi oraz stężeniem peptydów natriuretycznych wskazuje na osobniczą wrażliwość na kardiotoksyczne działanie cytostatyku. 3. Potwierdzenie przydatności oznaczeń NT-proANP i NT-proBNP w wykrywaniu kardiotoksyczności późnej antybiotyków antracyklinowych wymaga dalszych badań na większej grupie osób.