Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie łagodnych zwężeń jelit po zespoleniach staplerowych za pomocą rozszerzaczy Hegara

Autor:
RadzisławTrzciński, Michał Mik, Andrzej Sygut, Ryszard Kujawski, Przemysław Galbfach, Łukasz Dziki, Adam Dziki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2008
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
97
Strona końcowa:
99
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
kolorektalne zespolenia jelitowe, zwężenie zespoleń, rozszerzacze Hegara
Czytaj

Wprowadzenie: Zwężenia zespoleń kolorektalnych po zastosowaniu szwu mechanicznego według przytaczanych danych mogą występować aż u 30% chorych. Większość spośród tych zwężeń ma charakter łagodny, a średnica jelita w miejscu zespolenia wynosi poniżej 1 cm. Zwężenia te mogą być z powodzeniem leczone za pomocą rozszerzaczy mechanicznych bądź przy pomocy metod endoskopowych. Cel pracy: Ocena skuteczności leczenia zwężeń w miejscu zespoleń staplerowych za pomocą metalowych rozszerzaczy Hegara. Materiał i metody: W okresie od marca 2003 do stycznia 2005 roku leczono 8 chorych (5 mężczyzn i 3 kobiety) z powodu znacznego zwężenia jelita w miejscu zespolenia kolorektalnego wykonanego za pomocą szwu mechanicznego oraz 1 mężczyznę ze zwężeniem zespolenia ileoanalnego po przeprowadzonej proktokolektomii. Całkowity odsetek zwężeń po zespoleniach kolorektalnych bądź po zespoleniach ileoanalnych wyniósł 3,01%. ?redni wiek chorych wyniósł 60,6 lat. U wszystkich chorych zespolenia jelit zostały wykonane przy użyciu staplera okrężnego średnicy 29 (Ethicon Endo-Surgery-INC, Johnson and Johnson Company-SDH 29). Przyczynami pierwotnych zabiegów operacyjnych był rak odbytnicy u siedmiu chorych, rak esicy u jednego chorego i w jednym przypadku polipowatość rodzinna. U wszystkich chorych wykonano badanie histopatologiczne tkanek z miejsca zwężenia celem wykluczenia wznowy procesu nowotworowego. ?redni czas, jaki upłynął od czasu pierwotnego zabiegu operacyjnego do pojawienia się zwężenia wyniósł 10,5 (zakres, 4-22) mieś. Do poszerzań zwężonych zespoleń jelitowych stosowano ginekologiczne rozszerzacze Hegara średnicy od 2 do 24 mm. ?redni okres obserwacji po wykonanym rozszerzaniu zwężonych miejsc jelita wyniósł 23,7 (zakres, 13-31) mieś. U wszystkich chorych zwężenie występowało w miejscu zespolenia staplerowego. ?rednica światła jelita w miejscu jego zwężenia wyniosła średnio 4,9 (zakres, 3-7) mm. Odległość od brzegu odbytu do miejsca zwężenia jelita w obrębie jego zespolenia wyniosła 8,8 (zakres, 3-13) cm. Wyniki: U wszystkich chorych zwężenia zespoleń jelitowych miały charakter łagodny i obejmowały jedynie miejsce zespolenia kolorektalnego u ośmiu chorych i w jednym przypadku zwężenie dotyczyło zespolenia ileoanalnego. U wszystkich chorych ustąpiły dolegliwości związane ze zwężeniem światła jelita (zaparcia, wzdęcia, bóle brzucha). ?wiatło jelita w miejscu występowania zwężeń poszerzono do 15-22 mm. Liczba powtarzanych zabiegów rozszerzań jelit wyniosła średnio 1,2 (zakres, 1-2). Siedmiu z dziewięciu chorych wymagało jedynie jednego zabiegu rozszerzania, natomiast u dwóch chorych zabieg ten powtarzano dwukrotnie (odpowiednio 8 i 14 miesięcy po pierwszym cyklu poszerzań). U żadnego chorego nie odnotowano powikłań po przeprowadzonym zabiegu. Wnioski: Rozszerzanie łagodnych zwężeń jelit w miejscu zespoleń wykonanych za pomocą szwu mechanicznego przy użyciu rozszerzaczy Hegara jest zabiegiem bezpiecznym i skutecznym. Nie stwierdzono żadnych powikłań związanych z zastosowaną metodą. Pozwala ona na uniknięcie ponownych zabiegów operacyjnych, które obarczone są dużym ryzykiem operacyjnym. Kolejne cykle poszerzań zwężonych odcinków jelit mogą być bezpiecznie powtarzane w razie nawrotu zwężenia.