Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Lekowrażliwość szczepów Helicobacter pylori - obserwacje własne

Autor:
Anna Zawadzka-Gralec, Małgorzata Wróblewska, Anna Szaflarska-Popławska, Grażyna Mierzwa, Monika Parzęcka, Grażyna Bała, Jadwiga Ślusarska-Kopala, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
31
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
Helicobacter pylori, hodowla, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Zakażenie Helicobacter pylon (H. pylori) jest czynnikiem etiologicznym zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Do metod diagnostycznych wykorzystywanych w diagnostyce zakażenia należy hodowla bakterii. Pozwala ona na identyfikację pałeczek H. pylori oraz określenie ich wrażliwości na leki przeciwbakteryjne. Cel pracy: Określenie lekowrażliwości szczepów H. pylori wyizolowanych z błony śluzowej żołądka i dwunastnicy pacjentów w wieku rozwojowym. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 100 pacjentów z objawami dyspepsji w wieku od 18 miesięcy do ukończenia 18. roku życia. Biop-taty pobierano na standardowe podłoże transportowe (Potargem pylori, Bio Merieux). Następnie szczepy zamrażano w temperaturze -80°C. Po przekazaniu do Pracowni Mikrobiologicznej, szczepy inkubowano na podłożu selektywnym (Helicobacter Agar modified, Beckton-Dic-kinson GmbH) w warunkach mikroaerofilnych (CampyPak Plus, BBL), następnie identyfikowano i określano wrażliwość na amoksycylinę, klarytromycynę i metronidazol za pomocą E-testów (E-test, AB Biodisk). Wyniki: Uzyskano 15 dodatnich hodowli H. pylori. W grupie chorych, od których wyizolowano H. pylori byto 7 chłopców i 8 dziewczynek, a przeważały dzieci w wieku szkolnym. Nie stwierdzono oporności pałeczek H. pylori na żaden z trzech badanych leków przeciwbakteryjnych. Wnioski: Stwierdzono pełną wrażliwość wyizolowanych szczepów H. pylori na amoksycylinę, klarytromycynę i metronidazol.