Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy wczesne pomiary N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym mogą różnicować niestabilną chorobę niedokrwienną i zawał bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)?

Autor:
Łukasz Figiel, Maria Krzemińska-Pakuła, Jan Z. Peruga, Jarosław Drożdż, Piotr Lipiec, Janusz ?migielski, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
123
Strona końcowa:
128
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ostry zespół wieńcowy, NT-proBNP, stratyfikacja ryzyka
Czytaj

Wprowadzenie: Zawał mięśnia sercowego z jego powikłaniami, w tym zwłaszcza z nagłym zgonem sercowym, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej kardiologii klinicznej. Szybka diagnoza zawału, a następnie wdrożenie odpowiedniego leczenia reperfuzyjnego, prowadzi do zmniejszenia wewnątrzszpitalnej śmiertelności i polepszenia rokowania długoterminowego w heterogennej grupie chorych z ostrym zespołem wieńcowym (OZW) bez uniesienia odcinka ST. Współczesna diagnostyka biochemiczna dysponuje kilkoma wiarygodnymi markerami biochemicznymi, przydatnymi w ocenie chorych z OZW. Wśród nich coraz większą rolę odgrywają peptydy natriuretyczne, zwłaszcza NT-proBNP, intensywnie badany w kontekście OZW ze względu na znaczną siłę predykcyjną w przepowiadaniu ryzyka wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczynio-wych i to po części niezależnie od strategii rewaskularyzacji i jej skuteczności, co pokazały liczne badania naukowe. Wciąż jednak dużym problemem pozostaje ustalenie wartości odcięcia (wartości decyzyjnej), zwłaszcza w OZW bez uniesienia odcinka ST. W piśmiennictwie światowym brak jest wiarygodnych danych na temat wartości dyskryminującej niestabilną chorobę niedokrwienną (UA) od zawału bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI). Cel pracy: Celem badania była próba ustalenia, czy wczesne oznaczanie N-terminalnego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) w grupie 100 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odcinka ST i czasem trwania bólów, nieprzekraczającym 24 godzin, może być pomocne w różnicowaniu niestabilnej choroby niedokrwiennej i zawału bez uniesienia odcinka ST. Materiał i metodyka: Do badania włączonych zostało 100 pacjentów (34 kobiety, 66 mężczyzn; średnia wieku 61,6 roku) z klinicznym rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego bez przetrwałego uniesienia odcinka ST, hospitalizowanych w Klinice Kardiologii II Katedry Kardiologii UM w Łodzi. Podczas przyjęcia pacjenci mieli oznaczane stężenie NT-proBNP z krwi obwodowej przy użyciu metody elektrochemiluminescencyjnej. Ostateczna diagnoza NSTEMI była potwierdzana w przypadku dodatniego wyniku ilościowego troponinyT 6 godzin od przyjęcia. Większość chorych poddano diagnostycznemu cewnikowaniu serca i w razie potrzeby także przezskórnej rewaskularyzacji. NSTEMI był ostatecznie zdiagnozowany u 57 chorych. Wyniki: Porównanie stężeń NT-proBNP podczas przyjęcia wykazało jego istotną statystycznie różnicę (p<0,001) w grupie UA i NSTEMI; istotnie statystycznie wyższe wartości tego parametru charakteryzowały, w każdym z wyznaczonych kwartyli, pacjentów z zawałem serca. Wykreślono również krzywą ROC dla stężenia NT-proBNP mierzonego w momencie przyjęcia; pole pod krzywą (AUC) wynosiło 0,824. Ze względu na istotne statystycznie różnice między oboma grupami, wyznaczono dodatkowo wartość progową dla NT-proBNP, która wyniosła 627 pg/mL, podając dla niej czułość (59,6%) i swoistość (90,7%) wraz z odpowiadającymi im 95% przedziałami ufności. Wnioski: W badanej grupie chorych z OZW bez uniesienia odcinka ST stwierdzono istotne statystycznie różnice w stężeniu NT-proBNP mierzonym podczas przyjęcia, między chorymi z UA i NSTEMI. Wykorzystując metody analizy statystycznej wyznaczono w badanej grupie chorych wartość stężenia propeptydu dyskryminującą pacjentów z niestabilną chorobą niedokrwienną i zawałem bez uniesienia odcinka ST. Wartość 627 pg/mL obliczona przy wykorzystaniu wskaźnika Youdena jest jedną z pierwszych tego typu analiz w piśmiennictwie kardiologicznym, pozwalającą na ilościowe zastosowanie stężenia NT-proBNP w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST.