Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Echo tracking i wave intensity - nowe, nieinwazyjne metody w ocenie funkcji naczyń

Autor:
Joanna Jaroch, Krystyna Łoboz-Grudzień, Alicja Kowalska, Zbigniew Bociąga, Andrzej Wojszwiłło, Ewa Kruszyńska, Magdalena Woda
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
137
Strona końcowa:
143
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
sztywność naczyń, eTracking, wave intensity
Czytaj

Nowe metody wywodzące się z systemów echo tracking: eTracking (eT) i wave intensity (WI) służą do pomiaru lokalnej sztywności naczyń (sz.n.). Celem pracy było wykazanie, czy zmiany czynnościowe wyrażone zaburzonymi wskaźnikami sz.n. wyprzedzają zmiany strukturalne w tętnicach szyjnych w populacji osób z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (s-n) oraz ocena interakcji sercowo-naczyniowych. Wstępne badania przeprowadzono w grupie 31 osób z czynnikami ryzyka s-n. Grupę kontrolną stanowiło 27 osób zdrowych. Oceniono stopień ryzyka s-n według europejskiego systemu SCORE. U wszystkich osób wykonano badanie USG tętnic szyjnych w celu oceny grubości kompleksu intima-media oraz badanie eT i WI, w celu oceny wskaźników sz.n. Analizowano (on line): wskaźnik sztywności beta ((3), wskaźnik elastyczności epsilon (Ep), wskaźnik podatności (AC), wskaźnik wzmocnienia (AI). Jednopunktową prędkość fali tętna (PWV) obliczano dwoma metodami: z wskaźnika sztywności beta lub metodą WI z równania młota wodnego. Wykonywano badanie echokardiograficzne, mające na celu ocenę funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory. U wszystkich badanych wykazano prawidłowe wartości IMT (<0,9 mm). Stwierdzono istotnie statystycznie wyższe średnie wartości wszystkich wskaźników sz.n. w przedziale wiekowym >50 r.ż. w porównaniu do osób <50 r.ż. U osób z umiarkowanym ryzykiem s-n stwierdzono istotnie wyższe wartości średnie wskaźników beta, epsilon i PWV w porównaniu z osobami o niskim ryzyku. Na uwagę zasługuje fakt, że u blisko 50% osób z niskim ryzykiem s-n wartości średnie wskaźnika beta przekraczały wartości prawidłowe, wyznaczone z krzywej ROC dla grupy kontrolnej (beta <9,0). Stwierdzono istotne dodatnie korelacje między wskaźnikiem sztywności beta i wskaźnikiem Ep a wiekiem (odpowiednio r=0,42, r=0,47; p<0,001), a IMT (odpowiednio r=0,38, r=0,46; p<0,01) oraz ujemną korelację z frakcją wyrzutową EF (odpowiednio r=-0,32, r=-0,29; p<0,05). Nie znaleziono korelacji wskaźników sz.n. z czynnością rozkurczową lewej komory. Stwierdzono istotne korelacje między prędkością fali tętna PWV obliczaną dwoma metodami z wskaźnika sztywności beta i z analizy WI. Wnioski: Parametry sztywności naczyń pozwalają wykrywać wczesne zmiany czynnościowe, które wyprzedzają strukturalne zmiany w naczyniach u osób z niskim i umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym.