Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kardiologia behawioralna - zarys stanu wiedzy i aplikacje kliniczne w obszarze badań nad chorobą wieńcową

Autor:
Michał Skrzypek
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
144
Strona końcowa:
149
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba wieńcowa, czynniki psychospołeczne, interwencje psychospołeczne, kardiologia behawioralna, psychokardiologia
Czytaj

Celem opracowania było omówienie stanu badań, dotyczących udziału czynników psychospołecznych w etiopatogenezie i przebiegu choroby wieńcowej (ch.w.), ze szczególnym uwzględnieniem możliwości aplikacji klinicznych. Kluczowym punktem odniesienia analizy będą ustalenia dokonane w toku prac międzynarodowej grupy badawczej Psychocardiology Status Conference (PSC), w ramach których - przy zastosowaniu rygorystycznych kryteriów metodologicznych - usystematyzowano i zweryfikowano aktualny stan wiedzy, dotyczący tego zagadnienia. Wyniki prac zespołu stworzyły wiarygodną podstawę dla kardiologii behawioralnej opartej na faktach - nowej dziedziny wiedzy, analizującej znaczenie psychospołecznych kategorii badawczych w obszarze zainteresowania kardiologii klinicznej, w jej części podejmującej problematykę choroby wieńcowej. W toku prac Psychocardiology Status Conference potwierdzono istotną rolę etiopatogenetyczną w ch.w. m.in. niskiej pozycji socjoekonomicznej, niskiego poziomu wsparcia społecznego, przewlekłego stresu związanego z pracą zawodową, a także depresji, zanegowano natomiast rolę wzoru zachowania A jako czynnika ryzyka wieńcowego. Kluczowym wątkiem badawczym kardiologii behawioralnej jest obecnie problem efektywność interwencji psychospołecznych u chorych z ch.w., rozpatrywany w kategoriach ich wpływu na umieralność i częstość nawrotów ostrych incydentów wieńcowych. W świetle negatywnych wyników badań, dotyczących tej kwestii, uzyskanych w programach badawczych ENRICHD i SADHART, budowanie modelu prewencji wtórnej ch.w., uwzględniającego oddziaływania na psychospołeczne czynniki ryzyka ch.w., napotyka na istotne trudności.